Μέθοδοι καθορισμού της έντασης της προπόνησης : Φυσιολογικά και Πρακτικά Ζητήματα

Προπονητής Τριάθλου

Μέθοδοι καθορισμού της έντασης της προπόνησης : Φυσιολογικά και Πρακτικά Ζητήματα

Συντάκτης : Γιάννης Ψαρέλης, BSc, MSc, MBA, PhDc  (προπονητής Τριάθλου)  -Web- Site : www.triathlonworld.gr – Email : smartsportcoach@hotmail.com & info@triathlonlab.gr -Κινητό : +30 693 71 70 260

Ο καθορισμός της έντασης με βάση κάποιο ποσοστό μία φυσιολογικής παραμέτρου είναι κάτι το οποίο απασχολεί την επιστημοονική και την προπονητική κοινότητα. Στόχος να καθορισθεί η ένταση που θα επιφέρει τα κατάλληλα προπονητικά αποτελέσματα.

Εάν καθορίσουμε την προπόνηση με τις κλασσικές παραμέτρους δηλαδή ως ποσοστό του %VO2max ή %HR κινδυνεύουμε να δώσουμε διαφορετικό προπονητικό ερέθισμα και να έχουμε διαφορετική μυική ανταπόκριση.

Π.χ. Οι Meyer et al. αναφέρουν ότι φορτίο που αντιστοιχεί στο 75%VO2max αντιστοιχεί σε ποσοστό που ποικίλει από το 86 έως το 118% του Αναερόβιου Κατωφλιού και σε συγκεντρώσεις γαλακτικού στο αίμα από 1,4 έως 4,6mmol/l.  Παρότι οι έντονες διακυμάνσεις στο γαλακτικό αναμένονται σε ετερογενή γκρουπ αυτό παρατηρείται και σε ομογενή γκρουπ.

Ομως τα ίδια προβλήματα υπάρχουν και όταν χρησιμοποιούμε παραμέτρους όπως το %VO2maxR & &HRR

Π.χ.Οι Scharhag- Rosenberger et al. ανέφεραν ότι σε ένταση που αντιστοιχεί στο 71+/- 1% της %VO2maxR κάποιοι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν πάνω από το αναερόβιο κατώφλι και κάποιοι άλλοι κάτω από αυτό. Γίνεται φανερό ότι αυτό δημιουργεί διαφορετικές φυσιολογικές ανταποκρίσεις καθώς εάν ο αθλητής ξεπεράσει το αναερόβιο κατώφλι ενώ εμείς στοχεύαμε να δώσουμε ένα σταθερό ερέθισμα τότε θα έχουμε αύξηση στον αερισμό του αθλούμενου καθώς σταδιακή αύξηση της οξύτητας του μυικού περιβάλλοντος και του αίματος καθώς και την συσσώρευση μεταβολιτών που εντείνουν τον μυικό κάματο και μειώνουν την δυνατότητα συνέχισης παραγωγής μυικού έργου.

Oι  Mann, Lamberts, & Lambert (2013) διευκρινίζουν ότι δεν είναι ξεκάθαρο κατά πόσο η άσκηση κάτω και πάνω ένα κατώφλι είναι πιο σημαντική για να επιφέρει πιο σημαντικά προπονητικά αποτελέσματα από ότι κάποια άλλη αύξηση στην ένταση άσκησης.

Πρακτικά προβλήματα

O προσδιορισμός της έντασης βάση το ποσοστό της μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου προυποθέτει ότι έχει γίνει σωστός προσδιορισμός αυτή κάτι που δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο και πολλές φορές ακόμα και εάν τα κριτήρια για μέγιστη προσπάθεια πληρούνται (το αναπνευστικό πηλίκο να είναι πάνω από 1,1, η συγκέντρωση γαλακτικού να είναι πάνω από 8mmol/l, να έχουμε πλατό στη VO2) μπορεί να μην έχουμε αξιόπιστες τιμές.

Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και όταν χρειάζεται να μετρήσουμε την μέγιστη καρδιακή συχνότητα όπου μπορεί να μην λάβουμε αξιόπιστες τιμές.

Προποπνητικές προσαρμογές ως συνάρτηση του γονότυπου

Το πόσο προπονήσιμος δηλαδή πως θα ανταποκριθεί στην προπόνηση δεν εξαρτάται μόνο από το φυσιολογικό στρες της προπόνησης αλλά και τον γονότυπο.

Σε μία μελέτη με τίτλο “Heritage Family” φάνηκε 2,5 μεγαλύτερη διακύμανση μεταξύ των οικογενειών από ότι μέσα στις ίδιες τις οικογένειες και αυτό ύστερα από προπόνηση 20 εβδομάδων.

Συμπεράσματα

Γνωρίζουμε ότι καμία μέθοδος προσδιορισμού της έντασης άσκησης δεν είναι χωρίς περιορισμούς. Ολες οι μέθοδοι έχουν περιορισμούς και έτσι για να αποφασίσουμε για την επιλογή της βέλτιστης φυσιολογικής παραμέτρου πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας την ένταση της προπόνησης, τα χαρακτηριστικά των αθλουμένων, τον διαθέσιμο εργαστηριακό εξοπλισμό κ.λπ.

Για χαμηλή  ένταση (π.χ.<60%VO2max) είναι λογικό να χρησιμοποιήσουμε παραμέτρους όπως το %VO2max, %HRmax, %VO2R, %HRR σε σχέση με τον καθορισμό της έντασης με βάση τα κατώφλια.

Για μέτρια ένταση είναι καλύτερα να σχεδιάσουμε την προπόνηση με βάση τις εξής παραμέτρους %VO2R, %HRR σε σχέση με τα VO2max, %Hrmax ώστε να τοποθετήσουμε όλους τους αθλούμενους στο ίδιο επίπεδο πάνω από την κατάσταση ξεκούρασης.

Σε υψηλές εντάσεις το να λαμβάνουμε υπόψιν μας τα ανερόβια κατώφλια γίνεται αρκετά σημαντικό.

90 thoughts on “Μέθοδοι καθορισμού της έντασης της προπόνησης : Φυσιολογικά και Πρακτικά Ζητήματα”

 1. Yup, you guessed it.
  It’s easier to do it yourself rather than try to explain it to someone else.
  This quote came from Wales, first appearing in an 1866 publication.
  And then.
  Practice what you preach.
  The early bird gets the worm.
  This quote originated from Thomas Howell in New Sonnets and Pretty Pamphlets.
  What am I referring to.
  Picture of Benjamin Franklin and a caption that says “Aphorist Extraordinaire”
  He’s earned that title because he’s authored dozens of aphorisms.
  It meant that the person was versatile and adept at many things.
  And get this.
  Too many times to count, right.
  Now that we’ve covered the aphorism definition, are you ready for more examples.
  So what do you do.
  What am I referring to.

 2. It’s a method to increase the number of followers and likes without performing it manually. It is important to reduce time and effort in order to get seen on Instagram. These tools are made to assist you in gaining more followers and likes on Instagram.

  A lot of business owners with Instagram accounts are currently convinced that Instagram can help them expand their business.

  Instagram here https://images.google.com/url?q=https://bigbangram.com is thriving because of small-scale business owners. A lot of people don’t want know that they won’t be in control of their Instagram followers. Instagram will continue to make use of the algorithm to their favor, and will require advertisers to pay to get your followers’ attention.

 3. Discover to be an improved author. Composing is interaction at its coronary heart. Becker states that creating is all about Placing your feelings on paper and acquiring Other individuals to accept your Thoughts.

  Composing, just like all other kinds of interaction, gets superior through follow. It’s actually not a prerequisite to jot down better It’s going to are available in a natural way as you work at it. It truly is true! Blogs are not merely an outstanding way to transform your blog site’s creating, but Furthermore, it offers a great prospect to boost all components of your writing, from business enterprise emails and texts on the novel you’ve got always needed to publish.

  Uncover new mates. Becker writes “Whether you happen to be working with electronic mail, remarks, or maybe social media, you can be considered a surprise for you how briskly people join over the internet.”

  That’s true! It really is accurate! The Minimalists web site is definitely the main reason for many of my most vital connections in the final ten years. These consist of friendships with lengthy-phrase personal and enterprise associations which were forged via this blog site.

  You can turn into far more self-confident. Becker writes “Blogging can assist you discover higher self confidence in your daily life.” It truly is genuine.
  Crafting grow instagram blog
  assists us improved understand our life as well as the ramifications of our actions.

 4. Study to become an improved author. Producing is communication at its coronary heart. Becker states that composing is centered on putting your ideas on paper and getting Other individuals to simply accept your Strategies.

  Composing, as with all other forms of communication, gets far better by way of exercise. It’s actually not a need to jot down superior It can come in a all-natural way as you’re employed at it. It’s accurate! Weblogs are not just an excellent technique to increase your website’s composing, but it also delivers a great possibility to boost all areas of your creating, from enterprise e-mail and texts to your novel you have often planned to generate.

  Come across new good friends. Becker writes “No matter if you’re applying email, feedback, or maybe social websites, you can certainly be a shock to you how fast people today link on the net.”

  That is genuine! It really is correct! The Minimalists weblog will be the primary reason For most of my most critical connections in the last ten years. These involve friendships with very long-phrase own and company relationships which were forged by way of this site.

  You will turn out to be much more assured. Becker writes “Blogging will let you find better self confidence in your daily life.” It’s actual.
  Composing how to make my instagram personal blog
  helps us superior understand our lives as well as the ramifications of our steps.

 5. Allow me to offer you a trace prior to deciding to get excited about bots that look like “Instagram-like” bot.
  Social media marketing platforms are remarkably Highly developed “money extraction” designs.
  Insta can make it straightforward to build an organic and natural viewers. In the next phase, they are going to change the algorithm as a way to lessen the arrive at of your respective account and after that demand you for the same number of people today previously.

  Entrepreneurs within the quickest-rising sector (fashion food items, alcohol and style) at the moment are necessary to commit sizeable amounts of income to reach their really hard-earned shoppers.
  Marketers are overloaded and do not rest nicely while in the late at nighttime trying to discover profits strategies via Instagram.

  Instagram necessitates customers to buy adverts. Instagram can make it more challenging to display your written content to the followers without having cost. The System will Restrict your achieve and pressure advertisers to pay for to reach your followers. Usually do not waste your time and efforts attempting to obtain additional followers or “likes”. In its place take advantage of the demonstrated approaches for progress hacking. That’s what I am in a position to assist you with.

  So? Precisely what is an best instagram comment bot?

 6. Let me offer you a trace before you get excited about bots that seem like “Instagram-like” bot.
  Social media marketing platforms are really Innovative “revenue extraction” products.
  Insta causes it to be easy to develop an natural and organic viewers. In another action, they’ll alter the algorithm so that you can decrease the get to within your account after which you can charge you for the same quantity of folks Formerly.

  Entrepreneurs during the quickest-escalating sector (manner food items, Alcoholic beverages and style) are now needed to spend sizeable amounts of money to reach their tricky-acquired clients.
  Marketers are overloaded and don’t sleep nicely during the late in the evening attempting to discover revenue techniques by means of Instagram.

  Instagram involves buyers to pay for ads. Instagram causes it to be harder to Screen your articles to the followers without having Expense. The platform will Restrict your access and power advertisers to pay for to reach your followers. Tend not to waste your time and effort trying to acquire more followers or “likes”. Alternatively use the demonstrated methods for development hacking. That’s what I’m able to assist you with.

  So? Exactly what is an instagram remove bot followers?

 7. Если хотите улучшить ранжирование своей интернет площадки в поисковых системах, значит Вам необходим аудит сайта. Мы готовы приложить все усилия и указать вебмастеру на ошибки в его коде. После внесения правок, сео трафик будет стремительно расти вверх, как и позиции продвигаемого донора. Для заказа обращайтесь в телегу @pokras777.

  либо в скайп логин pokras7777

  RHzs43hgndIpuiSy

 8. допуск сро архангельск купить
  замена допуска сро
  допуск сро санкт петербург
  допуск сро номер
  допуск сро вступление в сро

  допуск сро на обследование
  ооо с допусками сро
  проектная организация с допуском сро балашиха
  допуск сро заказчику строительства
  сделать допуск сро
  помощь допуск сро
  не требуется допуск сро на проектные работы
  http://noginsk.3nx.ru/viewtopic.php?t=2899&highlight=%D1%D0%CE

  свидетельство о допуске выданное сро
  градостроительный кодекс допуск сро
  строительные работы требующие допуска сро
  допуск сро технический заказчик
  допуск сро фз

 9. допуск сро на обследование
  ооо с допусками сро
  проектная организация с допуском сро балашиха
  допуск сро заказчику строительства
  сделать допуск сро
  помощь допуск сро
  не требуется допуск сро на проектные работы

  допуск сро особо опасные объекты
  сро членство допуск сро
  допуск сро инженерные
  допуск сро на строительство виды работ
  перечень работ требующие допуск сро
  https://club4x4.ru/forum/viewtopic.php?t=65045

  виды работ по проектированию требующие допуска сро
  не требуется допуск сро в каких случаях
  допуск сро на обследование зданий и сооружений
  помощь в получении допуска сро

 10. получение допуска сро строителей
  допуск сро под ключ
  оформить допуск сро ташир
  допуск сро срочно ташир
  работы требующие допуска сро
  без допуска сро
  работы на которые требуется допуск сро

  допуски сро цена
  свидетельство о допуске к работам сро
  виды работ на которые требуется допуск сро
  наличие допуска сро
  https://forum.hyipinvest.net/threads/93108/

  допуск сро на строительный контроль
  допуск сро лифты

 11. Компания ИРПТОРГ специализируется на изготовление сухпайков уже более 5 лет. ИРПТОРГ сотрудничает со спецслужбами, разными ведомствами и силовыми структурами, а так же туристическими агентствами и отдельными группами покупателей с 2016 года. Компания предлагает как стандартные наборы, соответствующе ГОСТУ и нормативам, так и индивидуальное изготовление по составу заказчика. Так же предлагаем рационы питания халяль. Ознакомиться с продукцией компании Вы можете на сайте https://irptorg.ru/ Доставка по всей России и странам СНГ Для постоянных клиентов предлагаем выгодные скидки.

 12. Приветствую Вас товарищи!Есть такой замечательный сайт для заказа бурения скважин на воду. Более подробная информация размещена тут https://drive.google.com/file/d/1KD36YBnyvAiCNO7PWTPyQKhxn8SpPWlg/view?usp=sharing
  Заказывайте скважину для воды в ЕВРОБУРСЕРВИС – получите доступ к экологически чистой природной воде по самым выгодным в Минске ценам! В результате работ по бурению: все работает вне зависимости от поры года, зимой вода не замерзает; внутрь не попадут грунтовые и стоковые воды или посторонние предметы; вода бесперебойно поставляется из подземного водоносного слоя. Обустройство скважин на воду в Минске. В рамках комплекса наших услуг в Минской области мы также определяем динамический и статический уровень воды в скважине. Заключительный этап — подведение воды по трубопроводу. С этой целью мы устанавливаем мембранный бак, куда закачивается вода. Объем закачиваемой воды и, соответственно, объем бака зависит от того, сколько требуется воды в данном домохозяйстве или на данном объекте. Дальнейшее распределение воды по помещениям происходит уже из этого бака. После того, как вода подана, по желанию заказчика можно установить водоочистные системы различной сложности, отопительные и водонагревательные системы и системы автоматического управления.
  От всей души Вам всех благ!

 13. На сайте https://sqlteam.ru есть возможность воспользоваться такими важными услугами, как разработка, администрирование базы данных, хранилище данных, бизнес-аналитика, внедрение базы данных, профессиональные консультации. Как правило, за услугами обращаются не только представители малого и среднего бизнеса, но и крупные компании. Сотрудники с успехом развивают проекты в сфере торговли, строительства, коммуникаций, туризма, финансов. Предоставляется консалтинг высокого уровня, даются ценные рекомендации.

 14. На сайте https://auto-parad.ru/ представлена актуальная и интересная информация, которая касается автомобилей и всего, что с ними связано. Имеются отзывы обычных покупателей о маслах, горюче смазочных материалах. Иными словами, здесь находятся публикации, которые заинтересуют каждого автолюбителя. Вы узнаете о том, как починить узел своими руками, не обращаясь к помощи специалиста. Вся информация представлена профессионалами, а потому в ее экспертности не приходится сомневаться.

 15. На сайте https://shtonda-stroy.ru/ закажите строительство быстровозводимых зданий, которое обойдется вам по доступной стоимости. Сотрудники берутся за исполнение любых проектов, независимо от сложности и создают автомойки, гаражи, ангары, магазины, коровники и многое другое по доступным ценам. Перед началом строительства на объект в обязательном порядке выезжает инженер для оценки фронта работы и определения конечной стоимости. Опыт каждого специалиста – более 10 лет. Важным моментом является то, что все работы выполняются под ключ.

 16. На сайте https://split-ovk.com/ можно приобрести все необходимое для создания систем вентиляции, отопления, кондиционирования. Вы сможете воспользоваться профессиональным монтажом оборудования, бесплатной доставкой по всему региону и возможностью осуществить приобретение в кредит. Все оборудование высокого качества, надежное и прослужит длительное время. Компания активно сотрудничает исключительно со всемирно известными брендами, которые дают гарантии на продукцию. Воспользуйтесь и вы возможностью сделать выгодную покупку.

 17. На сайте https://cosmo-trade.ru/ вы сможете приобрести профессиональную косметику зарекомендовавших себя брендов. В каталоге представлен огромный выбор продукции на самый взыскательный вкус. Компания считается официальным дистрибьютором самых популярных марок, которые давно находятся на рынке. Регулярно проходят акции, действуют выгодные предложения, которые позволят попробовать качественную продукцию по отличной стоимости. Здесь также опубликованы любопытные информативные статьи, с которыми должны ознакомиться и вы.

 18. Кодирование от алкоголизма в Уфе является основной специализацией нашей клиники. Ежегодно к нам обращаются более 1000 человек, большинство из которых успешно проходят курс лечения от алкогольной зависимости.

  Кодирование от алкоголизма в Уфе

 19. It’s really great. Thank you for providing a quality article. There is something you might be interested in. Do you know safetoto ? If you have more questions, please come to my site and check it out!

 20. We see this in literature all the time.
  Don’t count on things that haven’t happened yet because something unexpected could occur.
  Examples of Aphorism in Film
  This aphorism is short and sweet, but it teaches us a valuable truth.
  Finally, Actions speak louder than words is another classic example.
  Finally, All things come to those who wait is a good aphorism we’re all familiar with.
  Their direct, witty approach is what makes these self-evident truths powerful.
  Let’s get started.
  The early bird gets the worm.
  Because let’s face it, perseverance is the key to success in life.
  He knows that Luke should either decide that he can do it or decide to quit.
  Life is too short to surround yourself with toxic people.
  Sometimes, though.
  But these days.
  Pick an aphorism that relates to your message and use it to stay focused on your overarching theme.
  An aphorism is a literary device that uses a short, clever saying to express a general truth.

 21. Examples of Aphorism in Literature
  Examples of Aphorisms for Success
  It’s become one of the most viral memes on the internet.
  Have you ever felt frustrated when other people didn’t meet your expectations.
  He once stated, If you want a thing done well, do it yourself.
  Finally, All things come to those who wait is a good aphorism we’re all familiar with.
  Their direct, witty approach is what makes these self-evident truths powerful.
  Curiosity killed the cat.
  But, the aphorism is short and sweet.
  Here’s a classic Japanese saying for you.
  Check it out.
  Honesty is the best policy.
  People often use this quote when discussing health, but Franklin was talking about fire safety.
  Let’s talk about that.
  Aphorisms can act as a guideline to help narrow the focus of your work.
  Let’s get started.

 22. See the difference.
  The meaning.
  You create them.
  Have you ever felt frustrated when other people didn’t meet your expectations.
  Interestingly enough, this saying was initially intended as a compliment.
  (I say these words to make me glad),
  You’re prepared to use these handy little sayings to make your prose more relatable.
  How many times have you heard one of the following aphorism examples.
  Guy standing at a bookshelf
  It reminds us to take precautionary measures, so we don’t end up with bad results.
  Check it out.
  Washington also said, It is better to offer no excuse than a bad one.
  One of his most notable is, An ounce of prevention is worth a pound of cure.
  Aphorisms state universal truths about life that encourage reflection.
  From there, you can build your story around it.
  But not today.

 23. На сайте https://kitaj-shina.ru/gruzovye-shiny-lanvigator/ вы сможете приобрести грузовые шины Lanvigator в большом ассортименте и по доступной цене. Есть самые разные варианты, поэтому вы обязательно подберете решение, учитывая характеристики своего автомобиля и другие нюансы. Но если затрудняетесь с выбором, то всегда есть возможность воспользоваться помощью компетентных специалистов. Все шины надежные, высокого качества, созданы из современных материалов, за счет чего прослужат долгое время.

 24. Сервис https://inlibrary.uz/ представляет собой библиотеку в электронном виде, где содержатся научные труды, любопытные материалы на самые разные темы: искусство, архитектура, танец, радио, кино, история, философия и многие другие. На портале более 10000 авторов и 8000 работ. При этом их количество с каждым днем только растет. Цель библиотеки в том, чтобы развить тягу к знаниям, хороший вкус и расширить кругозор читателя. Заходите сюда регулярно, ведь новые публикации появляются постоянно.

 25. I’m writing on this topic these days, baccarat online, but I have stopped writing because there is no reference material. Then I accidentally found your article. I can refer to a variety of materials, so I think the work I was preparing will work! Thank you for your efforts.

 26. Of course, your article is good enough, slotsite but I thought it would be much better to see professional photos and videos together. There are articles and photos on these topics on my homepage, so please visit and share your opinions.

 27. Основное внимание в этом разделе уделяется советам о том, как аллергия на лице от крема для вашей прически.
  Он включает в себя список вечерних платьев с кружевными рукавами и черных платьев с кружевными деталями.

  Одним из наиболее важных факторов, которые следует учитывать при выборе вечернего платья, является тип вашей прически.
  Если у вас короткие волнистые волосы, то вы захотите надеть что-то со свободной юбкой или расклешенным низом. Если у вас длинные прямые волосы и вы хотите что-то более формальное, тогда вам следует поискать вечернее платье с кружевными рукавами или черное платье с кружевной отделкой.

 28. This article is not clarify you how to create a bot that is competent to follow or comment on other people’s accounts.
  This is the big-hearted of quirk that is viewed as spammy sooner than multitudinous and, in the unoccupied, isn’t a good road to bourgeon the growth of your Instagram corporation , either.
  What bots do is affix with other users’ Instagram accounts, so that you can do it manually. This video explains the basics:

  This article to instagram download video telegram bot resolve elucidate the natural practice by which an Instagram bot can stop grow the account. It resolution like posts that are on other people’s feeds according to the goals and guidelines you outfit it. This means you’ll be shown in a disparity of energy feeds.
  This is where people can find your username, through your analysis, and If they like it then follow your account.

 29. This article is not show you how to beget a bot that is capable to move behind or comment on other people’s accounts.
  This is the generous of mechanism that is viewed as spammy by multitudinous and, in the unoccupied, isn’t a good road to increasing the extension of your Instagram vocation , either.
  What bots do is affix with other users’ Instagram accounts, so that you can do it manually. This video explains the basics:

  This article to how to make a bot for instagram determination clarify the general from past which an Instagram bot can stop bourgeon the account. It resolution like posts that are on other people’s feeds according to the goals and guidelines you state look after it. This means you’ll be shown in a choice of energy feeds.
  This is where people can find your username, scan your analysis, and If they like it then watch your account.

 30. The assignment submission period was over and I was nervous, slotsite and I am very happy to see your post just in time and it was a great help. Thank you ! Leave your blog address below. Please visit me anytime.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *