Πανελλήνια Ομοσπονδία Προπονητών Αθλημάτων : Αποκλειστική Συνέντευξη.

Στο πλαίσιο του κύκλου συνεντεύξεων γνωστών προπονητών ήρθαμε σε επικοιωνία με τον πρόεδρο της Πανελλλήνιας Ομοσπονδίας Προπονητών Αθλημάτων τον κ. Αθανάσιο Βιλλιώτη και τον παρακαλέσαμε να μας εξηγήσει τον ρόλο της Ομοσπονδίας καθώς και να μας αναλύσει τις θέσεις της Ομοσπονδίας για τα θέματα που αφορούν την εξέλιξη της προπονητικής στην Ελλάδα.

Ποιος είναι ο ρόλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προπονητών Αθλημάτων;

Η «Πανελλήνια Ομοσπονδία Προπονητών Αθλημάτων» ή Π.Ο.Π.Α, είναι δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των προπονητών όλων των αθλημάτων εκτός των επαγγελματικών, που σκοπός της είναι η συνένωση και συνεργασία των συνδέσμων των προπονητών και ο συντονισμός των προσπαθειών τους για την κατοχύρωση, διαφύλαξη, μελέτη και προαγωγή των κοινών τους οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων τους. Στόχος της Π.Ο.Π.Α είναι να δράσει ως καταλύτης στην πορεία του αθλητισμού γενικότερα. Τα προβλήματα που υπάρχουν στον χώρο του αθλητισμού και ειδικότερα εκείνου των προπονητών, αποτέλεσαν την αφορμή για την συνένωσή τους υπό έναν ενιαίο φορέα δηλαδή την ΠΟΠΑ.

 

Τί ενέργειες έχουν ήδη γίνει και τί ενέργειες έχουν προγραμματιστεί  προς την κατεύθυνση της βελτίωσης του επιπέδου εκπαίδευσης των ελλήνων προπονητών;

Η εκπαίδευση αλλά και η παραγωγή προπονητών στην χώρα μας αποτελεί ένα πολύ σημαντικό θέμα για εμάς. Από την μια οι σχολές προπονητών που διοργανώνει η Γ.Γ.Α δεν παρέχουν σε αυτούς που τις παρακολουθούν, την σωστή και αναγκαία γνώση που είναι απαραίτητη να κατέχει ο προπονητής , γιατί στην συντριπτική τους πλειοψηφία αν όχι στο σύνολό τους, δεν υπάρχει πρόγραμμα σπουδών, δεν υπάρχουν συγγράμματα και η διάρκειά τους είναι πολύ μικρή. Τον τελευταίο καιρό γίνεται μια προσπάθεια από την ΓΓΑ να αυξηθούν οι ώρες τους και να διαρκούν γύρο στις 300 με 320. Είναι μόνο ένα μικρό βήμα προς την σωστή κατεύθυνση αλλά δεν αρκεί.  Σκεφτείτε ότι μέχρι πριν λίγο καιρό οι σχολές προπονητών διαρκούσαν 3, 4 ή 6 εβδομάδες αναλόγως αν ήταν για Γ, Β ή Α κατηγορία. Από την άλλη, υπάρχουν τα ΤΕΦΑΑ που παρέχουν στους φοιτητές τους σημαντική επιστημονική γνώση καθώς διδάσκουν όλες τις αθλητικές επιστήμες που πρέπει να γνωρίζει ο προπονητής προκειμένου να προπονήσει σωστά τους αθλητές του, και παράλληλα δίνουν και ειδικότητα το άθλημα που θα επιλέξει ο φοιτητής. Το αδύναμο σημείο εδώ είναι ότι ο χρόνος ειδίκευσης δεν είναι αρκετός καθώς περιορίζεται μόνο στο 4ο έτος αλλά και το ότι δεν υπάρχουν όλα τα αθλήματα ως ειδικότητα. Όμως, σαφώς υπερέχουν τα ΤΕΦΑΑ και οι πτυχιούχοι τους ως τις σχολές προπονητών της ΓΓΑ και όσους τις παρακολουθούν.

Εμείς ως ΠΟΠΑ, βλέποντας αυτή την κατάσταση, καταθέσαμε στον τότε Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού κ. Π. Μπιτσαξή αλλά και στον νυν Υφυπουργό Αθλητισμού κ. Ι. Ανδριανό, την πρότασή μας για την ίδρυση της «Εθνικής Σχολής Προπονητών» η οποία πιστεύουμε ότι θα κλείσει το κενό στην παραγωγή προπονητών στην Ελλάδα. Στη σχολή αυτή, για 1 ή 2 χρόνια θα διδάσκονται οι αθλητικές επιστήμες που διδάσκουν και τα ΤΕΦΑΑ  και για ακόμα 1 ή 2 χρόνια θα εξειδικεύονται οι γνώσεις αυτές στο άθλημα που θα έχει επιλέξει ο φοιτητής. Με αυτόν τον τρόπο θα παράγονται πραγματικοί προπονητές καθώς με παρόμοιο τρόπο συμβαίνει και στις αθλητικά προηγμένες χώρες. Ήδη έχουμε συστήσει επιτροπή αποτελούμενη από καθηγητές του ΤΕΦΑΑ μέλη του Δ.Σ της ΠΟΠΑ, οι οποίοι επεξεργάζονται την πρότασή μας στις λεπτομέρειές της ώστε να κατατεθεί στον Υφυπουργό Αθλητισμού.

Παραλλήλως, έχουμε αρχίσει συνεργασία με την σχολή προπονητών της Κολωνίας που είναι η κορυφαία στην Ευρώπη και από τις καλύτερες παγκοσμίως. Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής θα διοργανωθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια, συνέδρια, επιστημονικές μελέτες και άλλες δραστηριότης προς όφελος των Ελλήνων προπονητών.

 

Με ποιο τρόπο μπορεί κάποιος να είναι αναγνωρισμένος προπονητής από την ΓΓΑ;

Θα πρέπει να καταθέσει στην ΓΓΑ ορισμένα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Για τους απόφοιτους ΤΕΦΑΑ και σχολών προπονητών της ΓΓΑ τα δικαιολογητικά είναι :

1.            Αντίγραφα α) πτυχίου Τ.Ε.Φ.Α.Α ή σχολής Γ.Γ.Α και β) ειδικότητας ή Διπλώματος.

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος του ποινική δίωξη για πλημμέλημα ή κακούργημα .

3. Πιστοποιητικό Υγείας από δημόσιο νοσοκομείο ή αντίστοιχο πιστοποιητικό υγείας που έχει εκδοθεί από δημόσιο νοσοκομείο κράτους μέλους της Ε.Ε.

4. Φωτοαντίγραφο απόδειξη κατάθεσης 147 € σε Δ.Ο.Υ. στο φορέα 21-610 και στον ΚΑΕ 3419

5. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης το οποίο αναζητείται αυτεπάγγελτα σε περίπτωση που εκδίδεται από ημεδαπές αρχές.

Όσοι έχουν πτυχίο προπονητού από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού, θα πρέπει να καταθέσουν στην ΓΓΑ :

1.Επικυρωμένο τίτλο σπουδών που έχει αποκτηθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής και αναγνώριση  από το ΣΑΕΙ ή τον ΔΟΑΤΑΠ.

2.Αντίγραφο ξενόγλωσσου αναλυτικού προγράμματος σπουδών, συνοδευόμενο από απλή μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος του ποινική δίωξη για πλημμέλημα ή κακούργημα

4. Πιστοποιητικό Υγείας από δημόσιο νοσοκομείο ή αντίστοιχο πιστοποιητικό υγείας που έχει εκδοθεί από δημόσιο νοσοκομείο κράτους μέλους της Ε.Ε.

5.Φωτοαντίγραφο απόδειξης κατάθεσης 147,00 € σε Δ.Ο.Υ, στο φορέα 21-610 και στον ΚΑΕ 3419

6.Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης το οποίο αναζητείται αυτεπάγγελτα σε περίπτωση που εκδίδεται από ημεδαπές αρχές.

Αφού τα δικαιολογητικά αυτά ελεγχθούν από την επιτροπή ισοτιμιών της ΓΓΑ και γίνουν αποδεκτά, τότε εκδίδεται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητού για το άθλημα που αφορούν και ο προπονητής θεωρείται πλέον νόμιμος.

Τί γίνετε με τα αθλήματα που δεν υπάρχει ειδικότητα στα ΤΕΦΑΑ και δεν έχει διοργανωθεί ποτέ σχολή προπονητών στην ΓΓΑ;

Εξ’ όσων γνωρίζω, στα αθλήματα αυτά είτε έχουν πάρει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος κατ’ εξαίρεση αθλητές των αθλημάτων αυτών είτε έχουν άδεια προπονητή απόφοιτοι αντίστοιχων σχολών του εξωτερικού

 

 

Τόσο τα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΤΕΦΑΑ) όσο και οι σχολές προπονητών της ΓΓΑ δείχνουν ανήμπορες να παράγουν προπονητές υψηλού επιπέδου με τον τρόπο που εκπαιδεύουν τους προπονητές τους τα ξένα κράτη/ ομοσπονδίες;

Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν δύο τρόποι παραγωγής προπονητών. Δεν είναι σωστό ο πτυχιούχος του ΤΕΦΑΑ να φοιτά 4 χρόνια σε τμήμα του Πανεπιστημίου, να διδάσκεται όλες τις αθλητικές επιστήμες και το άθλημα που τον ενδιαφέρει ως ειδικότητα και να δίνει και εξετάσεις σε κάθε μάθημα και όταν θα βγει στην αγορά εργασίας να αντιμετωπίζεται ως ισότιμος με κάποιον που έχει βγάλει μια σχολή της ΓΓΑ διάρκειας ελαχίστων εβδομάδων  και συχνά αμφιβόλου επιπέδου γνώσεων και τρόπου εξετάσεων. Με τον τρόπο αυτό δεν προάγεται ο αθλητισμός. Σε όλες τις άλλες επιστήμες δεν έχω δει δίπλα στις σχολές των Πανεπιστημίων να γίνονται από άλλους φορείς σχολές ελαχίστων εβδομάδων για την ίδια επιστήμη. Για παράδειγμα, φαντάζεστε πέραν των γιατρών  ή των πολιτικών μηχανικών που αποφοιτούν από τα αντίστοιχα τμήματα του Πανεπιστημίου και του Πολυτεχνείου να υπήρχαν γιατροί και πολιτικοί μηχανικοί απόφοιτοι σχολών  διαρκείας 3, 4, ή 6 εβδομάδων ή 300 ωρών ; Ποιους από τους δύο θα εμπιστευόταν ο πολίτης : Φυσικά τους πρώτους !

Γιατί λοιπόν να υπάρχει αυτή η παράλογη κατάσταση στον χώρο των προπονητών : Γιατί να απαξιώνεται το επάγγελμα του προπονητή ; Έφτασε επιτέλους η στιγμή που πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι ο προπονητής είναι και αυτός ένας επιστήμονας με σημαντικό ρόλο μέσα στην κοινωνία ! Αυτό το καθεστώς λοιπόν πρέπει να τερματιστεί. Γι αυτό και η ΠΟΠΑ προτείνει την «Εθνική Σχολή Προπονητών» όπως σας ανέφερα και πρωτύτερα, που η ίδρυσή της θα θέσει τέλος στις σχολές προπονητών των ελαχίστων εβδομάδων και ωρών και θα αποκαταστήσει το κύρος των επιστημόνων του αθλητισμού, των προπονητών !

 Ένας από τους πιο γνωστούς προπονητές κολύμβησης ο Ε. Maglischo κάποια στιγμή προέτρεψε να μην αγοράζει κάποιος τα βιβλίο του καθώς το είχε εκδώσει 5 χρόνια πριν  και όπως υποστήριξε δεν ίσχυαν πλέον ότι έγραφε. Οι προπονητικές εξελίξεις σε όλα τα αθλήματα τρέχουν με πολύ γρήγορους ρυθμούς όμως τα συγγράμματα και το αντικείμενο σπουδών σε ΤΕΦΑΑ και σχολές προπονητών δείχνουν ανήμπορες να ακολουθήσουν τους ρυθμούς. Χρειαζόμαστε εκπαιδευτικά προγράμματα  με συνεχή ενημέρωση του αντικείμενου σπουδών. Χρειαζόμαστε εκπαιδευτές με πολύ πάθος και καινοτόμο σκέψη. Η θέση σας σχετικά;

Βεβαίως και είναι έτσι ! Η προπονητική αποτελεί μια επιστήμη που βασίζεται σε διάφορες άλλες επιστήμες. Όλες οι επιστήμες συνεχώς εξελίσσονται. Το ίδιο συμβαίνει και με την προπονητική και τις επιστήμες στις οποίες βασίζεται. Άρα, η συνεχής επιμόρφωση των προπονητών είναι θεμελιώδης για την σωστή λειτουργία του αθλητισμού και την σωστή επαγγελματική πορεία των προπονητών. Πώς για παράδειγμα θα ανταγωνιστούν οι Έλληνες αθλητές τους συναθλητές τους άλλων χωρών, εάν οι Έλληνες προπονητές τους δεν είναι σωστά καταρτισμένοι και δεν ακολουθούν τις εξελίξεις του επαγγέλματός τους και της επιστήμης τους ; Πρέπει λοιπόν να δοθούν όλα τα απαραίτητα εφόδια στους Έλληνες προπονητές, για να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, ώστε κάποια στιγμή οι Έλληνες προπονητές να κρατούν την τύχη των Ελλήνων αθλητών στα χέρια τους. Φυσικά θα υπάρχουν και οι αλλοδαποί προπονητές που θα εργάζονται στην Ελλάδα. Πρέπει όμως οι Έλληνες προπονητές να στέκονται μπροστά τους τουλάχιστον ως ίσοι.

Έτσι λοιπόν, η συνεχής επιμόρφωση των προπονητών μας αποτελεί στόχο της ΠΟΠΑ. Στα πλαίσια της «Εθνικής Σχολής Προπονητών», θα λειτουργεί και ειδικό τμήμα συνεχούς επιμόρφωσης στο οποίο θα είναι υποχρεωμένοι να επιμορφώνονται οι προπονητές κάθε ένα ή δύο χρόνια. Εάν δεν παρακολουθούν την επιμόρφωση, δεν θα τους επιτρέπετε να εργάζονται. Εάν θέλουμε να είμαστε σοβαροί και ανταγωνιστικοί, οφείλουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και να συμμετέχουμε σε αυτές. Μπορούμε δηλαδή, να διεξάγουμε τις δικές μας επιστημονικές μελέτες, όπως ήδη συμβαίνει στα ΤΕΦΑΑ, και τα συμπεράσματά τους να αποτελούν μέρος της συνεχούς επιμόρφωσης των προπονητών μας. Γιατί η Ελλάδα να υστερεί, τη στιγμή που διαθέτει άξιους αθλητικούς επιστήμονες ικανούς να παράνουν την κατάλληλη γνώση και να την μεταδώσουν στους προπονητές μας;

Στα περισσότερα αθλήματα δεν υπάρχουν ούτε έλληνες εκπαιδευτές ούτε ελληνικά συγγράμματα. Μήπως πρέπει να καταφύγουμε στην χρήση αγγλικών συγγραμμάτων και την συνεργασία με ξένες ομοσπονδίες;

Αυτή είναι μια λύση σε όποιο άθλημα δεν υπάρχουν Έλληνες εκπαιδευτές και συγγράμματα. Οφείλει η πολιτεία, αφ’ όσον ενδιαφέρεται πραγματικά για την ανάπτυξη του Ελληνικού αθλητισμού, να διαμορφώσει τις κατάλληλες συνθήκες ώστε και Ελληνικά συγγράμματα να υπάρξουν και Έλληνες εκπαιδευτές που θα διδάξουν τους Έλληνες προπονητές.

Σε διεθνές επίπεδο παρατηρούμε ότι οι Εθνικές Ομοσπονδίες των αθλημάτων, οι Διεθνείς Ομοσπονδίες αυτών, τα ίδια τα κράτη, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, οι ενώσεις προπονητών αλλά και ανεξάρτητοι/ ιδιωτικοί φορείς έχουν αναλάβει την εκπαίδευση και πιστοποίηση των προπονητών. Για όλες τις περιπτώσεις που σας ανέφερα μπορούμε να βρούμε και επιτυχημένο παράδειγμα. Ποιος θεωρείται ότι πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο στην εκπαίδευση των προπονητών ή είναι καλύτερα να υπάρχει πολυμορφία στην εκπαιδευτικές ευκαιρίες;

Όπως σας είπα, η ΠΟΠΑ προτείνει την ίδρυση της «Εθνικής Σχολής Προπονητών». Όμως, ήδη προτείναμε στον Υφυπουργό Αθλητισμού την έναρξη ενός ευρύ διαλόγου, με συγκεκριμένο χρονικό όριο ολοκλήρωσής του, στον οποίο θα συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι και εμπλεκόμενοι φορείς του αθλητισμού μας. Σε αυτόν να κατατεθούν και να εξεταστούν όλες οι πιθανές προτάσεις, οι οποίες σε συνδυασμό με την εξέταση και του τρόπου παραγωγής προπονητών από προηγμένες αθλητικά χώρες, και στην ολοκλήρωσή του να αποδώσει μια κατά το δυνατόν ευρύτερα αποδεκτή και λειτουργική λύση στο ζήτημα αυτό.

 

Ζούμε στην εποχή της απόλυτης εξειδίκευσης.  Ένας προπονητής ποδηλασίας δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικός στο BMX και στην ποδηλασία δρόμου, ένας προπονητής δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικός τόσο σε τμήματα υποδομών όσο και αθλητών υψηλού επιπέδου…Μήπως πρέπει να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα και να παράγουμε απόλυτα εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα

Όντως αυτή είναι η τάση διεθνώς. Άρα, είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε αυτή την πορεία προκειμένου να ανεβάσουμε σε υψηλό επίπεδο την ειδική επιστημονική αθλητική γνώση των προπονητών και μέσω αυτής να πανηγυρίζουμε μεγάλες διακρίσεις από τους αθλητές μας. Η πρόταση της ΠΟΠΑ αναλύθηκε αρκετά προηγουμένως.

Κλείνοντας αυτή τη συνέντευξη, θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να μας αναφέρετε τις απόψεις τις ΠΟΠΑ και στα σημαντικά ζητήματα που θεωρείτε ότι αφορούν την εξέλιξη της προπονητικής στην Ελλάδα.

Ξεκινώντας από τον αθλητικό νόμο και τους κανονισμούς προπονητών, πρέπει να υπάρξει μηχανισμός ελέγχου της εφαρμογής τους καθώς και ποινές για την μη εφαρμογή τους. Διαφορετικά, δεν πρόκειται ποτέ να διορθώσουν όσα αναφέρονται σε αυτούς. Ουσιαστικά δηλαδή καθίστανται ανενεργή.

Ένα άλλο σημείο του αθλητικού νόμου (Ν2725/99) είναι το άρθρο 31 παράγραφος 5δ «Προπονητή έχουν την υποχρέωση να απασχολούν τα αθλητικά σωματεία που καλλιεργούν ατομικό άθλημα και έχουν αθλητές στη δύναμή τους κάτω των 18 ετών». Διαβάζοντας αυτό, εύκολα κάποιος καταλαβαίνει ότι εάν το σωματείο έχει αθλητές άνω των 18 ετών δεν έχει και την υποχρέωση να απασχολεί προπονητή διότι οι αθλητές άνω των 18 ετών γνωρίζουν να προπονούνται μόνοι τους !!!

Όσον δε αφορά στα προνόμια των προπονητών θα πρέπει να εξισωθούν με τα προνόμια των αθλητών. Θα πρέπει να απολαμβάνουν των ίδιων προνομίων γιατί οι προπονητές ετοιμάζουν τους αθλητές για τις επιτυχίες και εκείνοι τους κατευθύνουν προς αυτές. Άρα τα προνόμια πρέπει να είναι το ίδια.

Δεν θα πρέπει με την δικαιολογία της οικονομικής κρίσης, να εγκρίνονται αθλητικές αποστολές στο εξωτερικό ακόμα και στο εσωτερικό, χωρίς την απαραίτητη ύπαρξη αρχηγού αποστολής, γιατρού και προπονητή.

Θα πρέπει να γίνεται έλεγχος αντιντόπινγκ στους αθλητές των Εθνικών μας ομάδων πριν την συμμετοχή τους σε διεθνείς διοργανώσεις. Έτσι όποιος αθλητής/τρια βρεθεί θετικός σε χρήση απαγορευμένων ουσιών θα μένει εδώ και δεν θα διασύρεται ο Ελληνικός αθλητισμός σε περίπτωση που βρεθεί κάποιος να έχει κάνει χρήση.

Για τους κανονισμούς προπονητών, έχουμε προτείνει να υπάρχει ενιαίου κανονισμού προπονητών σχετικά με τα γενικά χαρακτηριστικά τους με εξειδίκευση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε αθλήματος.

Πρέπει να υπάρχει έλεγχος των σωματείων για να μην απασχολούν άτομα που δεν κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή στο άθλημα που καλλιεργεί το σωματείο. Έχουμε πολλές περιπτώσεις που σωματεία απασχολούν άτομα που δεν είναι προπονητές, τους έχουν ασφαλισμένους στο ΙΚΑ, και το σωματείο παρουσιάζει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή που δεν απασχολείται στο σωματείο ! Ανάλογος έλεγχος θα πρέπει να γίνεται και για τους Ομοσπονδιακούς προπονητές. Αυτά τα γνωρίζουν οι Ομοσπονδίες και η ΓΓΑ, αλλά έλεγχοι δεν πραγματοποιούνται και σχετικές ποινές δεν υπάρχουν.

Η ΓΓΑ, πρέπει πλέον να ελέγχει τις ομοσπονδίες και όχι απλώς να τις εποπτεύει. Αφού δίνει τα χρήματα πρέπει και να ασκεί αυστηρό έλεγχο για την δραστηριότητα των ομοσπονδιών.

Επίσης, για όσο καιρό λειτουργούν οι σχολές προπονητών με το ισχύον σύστημα, αυτές να πραγματοποιούνται μόνον εφ’ όσον υπάρχει διαπιστωμένη ανάγκη για προπονητές, αλλιώς ποιό το νόημά τους.

Η «Πανελλήνια Ομοσπονδία Προπονητών Αθλημάτων», συμμετέχει ενεργά στο παγκόσμιο κίνημα προπονητών ! Πρόσφατα η ΠΟΠΑ έγινε δεκτή ως μέλος στο «Παγκόσμιο Συμβούλιο Προπονητικής Υπεροχής» (ICCE) και στον Ευρωπαϊκό κλάδο του, το «Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αθλητικών Επιστημών, Εκπαίδευσης και Απασχόλησης» (ENSSEE). Σκοπός αυτών των δύο διεθνών οργανισμών είναι, η ενιαία και σε παγκόσμιο επίπεδο προώθηση των κοινών επαγγελματικών και εκπαιδευτικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των προπονητών αθλημάτων.

You May Also Like

More From Author

226Comments

Add yours
 1. 1
  rechtsanwalt arbeitsrecht essen

  Basically would like to say your article is as astounding. The clearness in the article is simply nice and i can presume you’re a specialist on this matter. Properly with your authorization let me to seize your RSS feed to keep updated with forthcoming article. Many thanks one million and be sure to continue the pleasant work. sasilu.se/map8.php telia och viasat

 2. 3
  Alyssa

  Have you ever thought about creating an ebook or guest authoring on other websites?
  I have a blog based upon on the same information you discuss and would really
  like to have you share some stories/information. I know my
  visitors would enjoy your work. If you are even remotely interested,
  feel free to shoot me an email.

 3. 6
  Ted

  I don’t even know how I ended up right here, but I thought
  this submit was once good. I do not recognise who you’re but definitely you’re going to a well-known blogger if you happen to
  are not already. Cheers!

 4. 8
  Magdalena

  Hi there! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you
  using for this website? I’m getting fed up of WordPress because I’ve
  had issues with hackers and I’m looking at
  alternatives for another platform. I would be fantastic
  if you could point me in the direction of a good platform.

 5. 9
  Cinda

  Usually I don’t read article on blogs, but I would like to say
  that this write-up very forced me to try and do so! Your writing taste has been surprised me.
  Thank you, quite nice post.

 6. 10
  Estela

  Good day! I could have sworn I’ve been to this website before but after reading through some of the post I realized it’s new
  to me. Nonetheless, I’m definitely delighted I found it and I’ll be bookmarking
  and checking back frequently!

 7. 12
  ig

  Unquestionably believe that which you said. Your favourite
  justification appeared to be at the web the easiest thing to keep in mind
  of. I say to you, I certainly get irked even as other people
  consider worries that they plainly don’t know about. You controlled to
  hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal.
  Will probably be again to get more. Thanks

 8. 13
  Lona

  I just couldn’t depart your site prior to suggesting that I
  actually enjoyed the usual information an individual supply for your guests?

  Is gonna be again regularly to check out new posts

 9. 15
  Kandace

  Hi there! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to take a look.
  I’m definitely loving the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers!
  Outstanding blog and outstanding style and design.

 10. 17
  Nolan

  Hi there! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog.
  Is it hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast.

  I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to begin. Do
  you have any ideas or suggestions? Cheers

 11. 18
  Chantal

  Pretty nice post. I simply stumbled upon your weblog and wanted to say that I have really enjoyed surfing around your weblog posts.
  After all I’ll be subscribing for your rss feed and I am hoping you write again very soon!

 12. 19
  Harris

  When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get three e-mails with the same comment.
  Is there any way you can remove me from that service?

  Thanks!

 13. 22
  Forrest

  Good day! Would you mind if I share your blog with my zynga group?
  There’s a lot of people that I think would really
  enjoy your content. Please let me know. Cheers

 14. 23
  Heath

  I do accept as true with all of the ideas you’ve introduced in your post.
  They’re very convincing and will definitely work. Nonetheless, the posts are very
  short for starters. May you please extend them a bit
  from subsequent time? Thanks for the post.

 15. 24
  Cindy

  I don’t even know how I ended up here, but
  I thought this post was good. I don’t know who you are but certainly you’re going to a famous blogger if
  you aren’t already 😉 Cheers!

 16. 25
  Deloris

  Attractive portion of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to
  claim that I acquire in fact enjoyed account your weblog posts.
  Any way I’ll be subscribing for your augment and even I achievement you get entry to consistently quickly.

 17. 27
  Megan

  My brother recommended I may like this web site.
  He was once totally right. This submit actually made my day.
  You can not consider just how a lot time I had spent for this information! Thank you!

 18. 28
  Aida

  May I simply just say what a comfort to uncover an individual
  who really knows what they’re talking about on the web. You
  actually know how to bring an issue to light and make it
  important. More and more people need to look at this and understand this side of your story.
  I can’t believe you are not more popular given that you
  most certainly have the gift.

 19. 29
  Mable

  Nice post. I was checking continuously this weblog and I
  am impressed! Very useful info specially the remaining section :
  ) I handle such information a lot. I used to be looking for this particular info for a very long time.

  Thank you and best of luck.

 20. 33
  Stan

  Hey there I am so glad I found your blog page, I really found you by mistake, while I was researching on Digg for something else,
  Nonetheless I am here now and would just like to
  say thanks for a remarkable post and a all round interesting blog (I also love
  the theme/design), I don’t have time to look over it all at the minute but I have bookmarked it
  and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read
  a great deal more, Please do keep up the fantastic b.

 21. 34
  Kermit

  Hey there would you mind sharing which blog platform you’re using?

  I’m looking to start my own blog soon but I’m having a difficult time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I’m looking for something unique.
  P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!

 22. 36
  Silke

  Hello, i believe that i saw you visited my website
  so i got here to go back the favor?.I am attempting to in finding issues to enhance my site!I
  guess its good enough to make use of some of your ideas!!

 23. 37
  Gemma

  Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished
  to say that I’ve really enjoyed surfing around your blog posts.
  In any case I will be subscribing to your rss feed and I am hoping you write once more very soon!

 24. 40
  Kristi

  Great article! This is the kind of information that are meant to be shared around the web.
  Shame on the search engines for no longer positioning this put up upper!
  Come on over and discuss with my web site . Thanks =)

 25. 41
  Candace

  Good post. I learn something new and challenging on blogs I
  stumbleupon everyday. It will always be interesting to read through articles from other
  authors and use a little something from other
  websites.

 26. 42
  Rachele

  Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that
  it’s truly informative. I am going to watch out for brussels.
  I will be grateful if you continue this in future.
  Numerous people will be benefited from your
  writing. Cheers!

 27. 44
  Geneva

  Hello! Would you mind if I share your blog with my myspace group?
  There’s a lot of folks that I think would really enjoy your content.

  Please let me know. Many thanks

 28. 46
  Jolene

  magnificent post, very informative. I ponder why the other specialists of
  this sector don’t notice this. You should proceed your writing.
  I am confident, you have a great readers’ base already!

 29. 47
  Stephaine

  Hello just wanted to give you a brief heads up and let you know a
  few of the images aren’t loading correctly. I’m not sure why but
  I think its a linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers
  and both show the same outcome.

 30. 49
  Lizzie

  I am really loving the theme/design of your weblog. Do you ever run into any web browser compatibility issues?
  A couple of my blog visitors have complained about
  my website not working correctly in Explorer but looks great
  in Firefox. Do you have any solutions to help fix this issue?

 31. 52
  Sommer

  Greetings! I’ve been reading your blog for some time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Austin Tx!
  Just wanted to say keep up the good work!

 32. 54
  Mabel

  With havin so much content do you ever run into any issues of plagorism or copyright violation? My site has a lot of unique content I’ve
  either authored myself or outsourced but it looks like a lot of it is
  popping it up all over the web without my agreement. Do you know
  any methods to help protect against content from being ripped
  off? I’d genuinely appreciate it.

 33. 57
  Sherri

  Thanks for finally talking about > Πανελλήνια Ομοσπονδία
  Προπονητών Αθλημάτων : Αποκλειστική Συνέντευξη.

  – Cyclingworld.gr < Loved it!

 34. 60
  Coral

  Hello there I am so grateful I found your site, I really found you by error, while I was searching on Digg for something else, Regardless I am here now and would just like to say kudos for a remarkable
  post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have
  time to read it all at the moment but I have book-marked it and also added
  in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read
  a great deal more, Please do keep up the excellent
  job.

 35. 61
  Maybell

  Pretty part of content. I simply stumbled upon your weblog and in accession capital to claim that I acquire actually loved account your blog posts.
  Any way I will be subscribing for your feeds and even I achievement you access
  persistently quickly.

 36. 62
  Ralph

  Hi there just wanted to give you a quick heads up.
  The words in your post seem to be running off the screen in Safari.

  I’m not sure if this is a format issue or something to do with browser compatibility but I thought I’d post to let you know.
  The layout look great though! Hope you get the problem fixed soon. Cheers

 37. 63
  Miranda

  I’m not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice, keep it up!

  I’ll go ahead and bookmark your website to come back later.
  All the best

 38. 64
  Michell

  What’s up i am kavin, its my first time to commenting anyplace, when i read this paragraph
  i thought i could also make comment due to this brilliant piece of writing.

 39. 66
  Milla

  Please let me know if you’re looking for a author for your site.
  You have some really good articles and I feel I would be a good
  asset. If you ever want to take some of the load off,
  I’d love to write some content for your blog in exchange for a link back
  to mine. Please blast me an email if interested. Kudos!

 40. 69
  Alba

  I’m now not sure the place you are getting your information, however great topic.
  I must spend some time learning much more or working out more.
  Thank you for excellent info I was in search of this
  information for my mission.

 41. 70
  Clyde

  My developer is trying to persuade me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the expenses.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using
  Movable-type on numerous websites for about a year and am anxious about switching to another platform.
  I have heard fantastic things about blogengine.net.

  Is there a way I can import all my wordpress content into it?

  Any kind of help would be really appreciated!

 42. 71
  ig

  I was curious if you ever considered changing the page layout of your blog?
  Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content
  so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or
  two pictures. Maybe you could space it out better?

 43. 74
  Marylin

  Hi! I could have sworn I’ve been to this blog before
  but after looking at many of the articles I realized it’s new to me.

  Nonetheless, I’m certainly happy I discovered it and I’ll be bookmarking
  it and checking back regularly!

 44. 75
  Jennifer

  I am really loving the theme/design of your site. Do you ever run into any browser compatibility issues?
  A number of my blog visitors have complained about my website not working correctly in Explorer but looks great
  in Firefox. Do you have any tips to help fix this issue?

 45. 76
  Darryl

  I’m not that much of a internet reader to be honest but your blogs really nice,
  keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back in the future.
  Cheers

 46. 77
  Helen

  I’m really enjoying the theme/design of your
  blog. Do you ever run into any internet browser compatibility problems?
  A few of my blog readers have complained about my blog not operating correctly in Explorer but looks great in Chrome.
  Do you have any ideas to help fix this problem?

 47. 79
  Bridgett

  Excellent blog here! Also your site loads up very fast!
  What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host?
  I wish my website loaded up as quickly as yours lol

 48. 80
  Elizbeth

  Howdy I am so happy I found your weblog, I really
  found you by error, while I was searching on Bing for something else, Anyhow I am here now and would just like to say thank you for a tremendous post and a
  all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t have
  time to read it all at the minute but I have bookmarked it and also
  added in your RSS feeds, so when I have
  time I will be back to read a lot more, Please do keep up the
  fantastic job.

 49. 82
  Ezekiel

  This design is incredible! You most certainly know how to keep a reader amused.
  Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well,
  almost…HaHa!) Wonderful job. I really loved
  what you had to say, and more than that, how you presented it.
  Too cool!

 50. 85
  Elisabeth

  My programmer is trying to persuade me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the expenses.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on various websites for about a
  year and am concerned about switching to another platform.
  I have heard great things about blogengine.net. Is there a way I can import all my
  wordpress posts into it? Any kind of help would be really appreciated!

 51. 86
  Dessie

  You are so awesome! I don’t suppose I’ve read through anything
  like this before. So good to discover another person with some unique thoughts on this
  subject matter. Really.. thank you for starting this up. This web
  site is one thing that is needed on the web, someone
  with a little originality!

 52. 87
  Theresa

  Good day! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form?
  I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding
  one? Thanks a lot!

 53. 88
  Staci

  Oh my goodness! Impressive article dude! Thanks, However I am having troubles with your RSS.
  I don’t understand the reason why I am unable to join it.
  Is there anybody having the same RSS issues? Anyone that knows the solution can you kindly respond?
  Thanx!!

 54. 89
  Maricruz

  Definitely imagine that which you stated. Your favourite justification seemed to be at the web the simplest factor
  to take into accout of. I say to you, I certainly get irked even as
  other people consider worries that they plainly don’t understand about.
  You managed to hit the nail upon the top and also outlined out the
  entire thing with no need side-effects , other people can take a signal.
  Will probably be back to get more. Thanks

 55. 90
  Leonardo

  Fantastic items from you, man. I’ve be aware your stuff prior to and you are just extremely great.
  I actually like what you’ve bought right here, really like what you are stating and the way in which wherein you say it.
  You make it entertaining and you continue to care for
  to keep it sensible. I can’t wait to read much more from you.
  This is really a great website.

 56. 93
  Grady

  I’m really impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog.
  Is this a paid theme or did you customize it yourself?
  Anyway keep up the nice quality writing, it is rare to
  see a great blog like this one these days.

 57. 94
  Berry

  Howdy! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog.

  Is it tough to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out
  pretty fast. I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to begin. Do you have any tips or suggestions?
  Thank you

 58. 97
  Glenn

  Exceptional post however I was wanting to know if you could write a
  litte more on this topic? I’d be very grateful if you could elaborate a little bit further.

  Cheers!

 59. 99
  Stacie

  whoah this blog is magnificent i like reading your posts.
  Stay up the good work! You understand, many people are searching around for this info, you can aid them
  greatly.

 60. 100
  Rudy

  whoah this blog is fantastic i like studying your posts.
  Stay up the good work! You know, lots of individuals
  are searching around for this information, you can aid them greatly.

 61. 102
  Tresa

  Hi there! I know this is kind of off topic but I
  was wondering which blog platform are you using for this website?
  I’m getting tired of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at alternatives for
  another platform. I would be great if you could point me in the direction of a good platform.

 62. 106
  Hwa

  It’s perfect time to make some plans for the future and it’s time to be
  happy. I have read this post and if I could I wish to suggest
  you few interesting things or tips. Maybe you can write next articles referring to this article.
  I wish to read even more things about it!

 63. 107
  Jorg

  Pretty nice post. I simply stumbled upon your weblog and wanted to mention that I’ve truly enjoyed surfing around
  your weblog posts. In any case I will be subscribing on your
  feed and I am hoping you write once more soon!

 64. 108
  Jude

  Nice blog here! Also your web site loads up very fast! What host are you using?
  Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as fast as yours lol

 65. 110
  Agnes

  I’m truly enjoying the design and layout of your site.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to
  come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your
  theme? Outstanding work!

 66. 111
  Hildegarde

  I believe what you said was very logical. However, consider this,
  suppose you added a little information? I mean, I don’t want to tell
  you how to run your blog, but suppose you added something to maybe
  get a person’s attention? I mean Πανελλήνια Ομοσπονδία Προπονητών Αθλημάτων
  : Αποκλειστική Συνέντευξη. – Cyclingworld.gr is kinda
  boring. You might peek at Yahoo’s front page and watch how they create article titles to grab people interested.

  You might add a related video or a related picture or two to get people interested about everything’ve got to say.
  Just my opinion, it might bring your posts a little bit more interesting.

 67. 112
  Aida

  Its such as you learn my thoughts! You appear to
  know so much approximately this, such as you wrote the guide in it or something.
  I think that you could do with a few p.c. to pressure the message house a little bit, but instead of that, that
  is excellent blog. An excellent read. I will
  certainly be back.

 68. 113
  Kevin

  My spouse and I stumbled over here by a different
  web address and thought I may as well check things out.

  I like what I see so i am just following you. Look forward to exploring your web
  page for a second time.

 69. 117
  Brittny

  Wow, amazing weblog structure! How long have you
  been running a blog for? you made blogging look easy.
  The full look of your web site is magnificent, as smartly as the content material!

 70. 118
  Roger

  Hello there! This post could not be written much better!
  Going through this post reminds me of my previous roommate!
  He always kept preaching about this. I’ll forward
  this article to him. Pretty sure he’s going to have a
  very good read. Thank you for sharing!

 71. 119
  Kellie

  I’ve been exploring for a little for any high quality articles or blog posts on this
  kind of house . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this web site.
  Studying this info So i am satisfied to exhibit that I’ve an incredibly just right uncanny feeling I
  found out exactly what I needed. I such a lot unquestionably will make certain to don?t
  omit this website and give it a look on a relentless
  basis.

 72. 120
  Anita

  I’m amazed, I have to admit. Seldom do I come across a blog that’s both educative and engaging, and
  without a doubt, you have hit the nail on the head.
  The issue is something which too few people are speaking intelligently about.
  Now i’m very happy I came across this during my hunt for something relating to this.

 73. 121
  Charles

  I don’t know whether it’s just me or if perhaps
  everybody else experiencing problems with your site.
  It appears as if some of the text in your content are running off the screen.
  Can somebody else please comment and let me know if this
  is happening to them as well? This might be a problem with my browser because I’ve had
  this happen before. Thank you

 74. 123
  Phil

  Greetings from Los angeles! I’m bored to death at work so I decided to browse your blog on my
  iphone during lunch break. I really like the info you provide
  here and can’t wait to take a look when I
  get home. I’m surprised at how quick your blog loaded
  on my cell phone .. I’m not even using WIFI, just 3G ..
  Anyhow, amazing blog!

 75. 124
  Patty

  I’m really enjoying the design and layout of your website.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out
  a designer to create your theme? Great work!

 76. 125
  Elias

  Thank you, I have recently been searching for info approximately this topic for a while and yours is
  the greatest I’ve found out till now. But, what concerning the bottom line?
  Are you positive about the source?

 77. 126
  Corrine

  I blog quite often and I really thank you for your content.

  This article has really peaked my interest. I will take a note of your site and keep checking for new information about once per week.
  I opted in for your Feed too.

 78. 128
  Ladonna

  Hello there! This is my first comment here so I just wanted
  to give a quick shout out and tell you I genuinely enjoy reading through your articles.
  Can you suggest any other blogs/websites/forums that deal with the same topics?
  Appreciate it!

 79. 130
  Raul

  Hmm it appears like your site ate my first comment (it was super long) so
  I guess I’ll just sum it up what I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your
  blog. I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to the
  whole thing. Do you have any tips for novice blog writers?
  I’d certainly appreciate it.

 80. 132
  Patricia

  I seriously love your website.. Excellent colors & theme.
  Did you make this web site yourself? Please reply back as
  I’m looking to create my very own website and want to learn where you
  got this from or exactly what the theme is named. Appreciate it!

 81. 133
  Bridgett

  Hi there! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form?
  I’m using the same blog platform as yours and I’m
  having problems finding one? Thanks a lot!

 82. 134
  Tonja

  When someone writes an paragraph he/she keeps the idea of a user in his/her mind that how
  a user can know it. Therefore that’s why this post is perfect.
  Thanks!

 83. 136
  Wally

  Thanks for your personal marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you will
  be a great author. I will be sure to bookmark
  your blog and will often come back in the foreseeable future.
  I want to encourage you to definitely continue your great job, have a nice holiday weekend!

 84. 138
  Shelby

  Undeniably believe that which you stated. Your favorite reason appeared to be on the net the easiest thing to be
  aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they just do not know
  about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side
  effect , people could take a signal. Will likely be back to get
  more. Thanks

 85. 140
  Yolanda

  Heya i am for the first time here. I found this board and I find It really useful & it helped
  me out a lot. I hope to give something back and
  help others like you helped me.

 86. 141
  Luke

  Thanks for the auspicious writeup. It in truth was once a leisure account it.
  Glance complicated to far introduced agreeable from you!
  By the way, how could we be in contact?

 87. 143
  Dannielle

  Have you ever considered publishing an e-book or guest authoring on other sites?

  I have a blog based on the same subjects you discuss
  and would really like to have you share some stories/information. I know
  my readers would enjoy your work. If you’re even remotely interested, feel free to send
  me an e-mail.

 88. 146
  Gaye

  I have been exploring for a bit for any high-quality
  articles or weblog posts on this kind of house . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this site.
  Studying this information So i am satisfied to exhibit that I have a very just right
  uncanny feeling I came upon just what I needed.
  I so much surely will make sure to don?t fail to remember this web
  site and provides it a glance regularly.

 89. 147
  Otis

  That is really interesting, You are an overly skilled blogger.
  I have joined your rss feed and look forward to in quest of extra of
  your fantastic post. Additionally, I’ve shared your site in my social
  networks

 90. 148
  Zita

  It’s perfect time to make a few plans for the long run and it’s time to be happy.

  I’ve learn this put up and if I could I wish to counsel
  you few attention-grabbing things or suggestions.
  Maybe you could write next articles referring to this article.
  I want to learn even more issues about it!

 91. 149
  Edwina

  Aw, this was a very good post. Finding the time and actual effort to make a really good article… but
  what can I say… I hesitate a whole lot and never manage to get nearly anything done.

 92. 151
  Santo

  Hi there, I discovered your website by means
  of Google while searching for a similar matter, your site got here up, it
  appears great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.
  Hi there, simply turned into aware of your blog through Google, and
  located that it’s truly informative. I’m gonna watch out for brussels.
  I’ll appreciate if you happen to proceed this in future.

  A lot of other folks might be benefited from your writing.
  Cheers!

 93. 153
  Madge

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point.
  You definitely know what youre talking about,
  why waste your intelligence on just posting videos to your
  site when you could be giving us something informative to read?

 94. 154
  Shanna

  My brother recommended I might like this website.
  He was entirely right. This post truly made my day.
  You can not imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

 95. 155
  Tara

  I truly love your site.. Very nice colors & theme. Did you create this
  amazing site yourself? Please reply back as I’m trying to
  create my own personal site and want to know where you got this from or what the theme is called.
  Thank you!

 96. 156
  Abbey

  I was recommended this website through my cousin. I’m now not sure whether or not this
  put up is written by him as no one else realize such exact
  about my difficulty. You’re incredible! Thank
  you!

 97. 157
  Terence

  Yesterday, while I was at work, my cousin stole my apple
  ipad and tested to see if it can survive a 25 foot drop, just so she
  can be a youtube sensation. My apple ipad is now broken and she has 83
  views. I know this is entirely off topic but I had to share it
  with someone!

 98. 158
  Louvenia

  It’s perfect time to make some plans for the long run and
  it’s time to be happy. I’ve learn this submit and if I could I wish to suggest you some interesting issues or suggestions.
  Perhaps you can write subsequent articles referring to this article.
  I wish to read even more things approximately it!

 99. 159
  Irma

  Good day I am so excited I found your webpage, I really found
  you by accident, while I was searching on Google for
  something else, Anyways I am here now and would just like to say thank you for a fantastic post
  and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I
  don’t have time to read it all at the minute but I have
  bookmarked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I
  will be back to read a lot more, Please do keep up the fantastic jo.

 100. 160
  Lillie

  You can certainly see your skills within the article you
  write. The sector hopes for even more passionate writers such as you who
  aren’t afraid to say how they believe. At all times follow your heart.

 101. 161
  Tracie

  Hi! This is my first visit to your blog!
  We are a group of volunteers and starting
  a new project in a community in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work
  on. You have done a outstanding job!

 102. 162
  Barbra

  This is very interesting, You are a very skilled blogger.
  I’ve joined your rss feed and look forward to seeking more of your excellent post.
  Also, I’ve shared your web site in my social networks!

 103. 165
  Johnnie

  Hi! I’m at work surfing around your blog from my new apple iphone!
  Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts!

  Carry on the outstanding work!

 104. 166
  Colin

  I think this is one of the so much important information for
  me. And i’m happy studying your article. But wanna commentary
  on some general issues, The website style is wonderful,
  the articles is actually great : D. Excellent job, cheers

 105. 167
  Jesenia

  The other day, while I was at work, my sister stole my iPad and tested to see if it can survive a twenty five foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and
  she has 83 views. I know this is entirely off topic but I had
  to share it with someone!

 106. 168
  Georgia

  Attractive section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to assert
  that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently quickly.

 107. 170
  Anita

  I’m not sure exactly why but this web site is loading incredibly slow for me.
  Is anyone else having this issue or is it a problem on my end?
  I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 108. 171
  Fausto

  Please let me know if you’re looking for a writer for your
  weblog. You have some really good articles and I feel I would be a good asset.

  If you ever want to take some of the load off, I’d love to
  write some articles for your blog in exchange for
  a link back to mine. Please blast me an e-mail if interested.
  Thanks!

 109. 172
  Michale

  I like the helpful info you provide in your articles. I will bookmark
  your weblog and check again here regularly. I’m quite sure I’ll learn many new stuff right here!

  Good luck for the next!

 110. 174
  Jennifer

  We are a bunch of volunteers and opening a brand new scheme in our community.
  Your website provided us with valuable information to
  work on. You have done a formidable job and our entire neighborhood will be thankful to you.

 111. 175
  Rosie

  I think this is one of the most important info for
  me. And i’m glad reading your article. But wanna remark on few general things, The web site style is great, the articles is really great :
  D. Good job, cheers

 112. 178
  Chanda

  Amazing! This blog looks exactly like my old one! It’s on a
  entirely different topic but it has pretty much the same page layout and design. Wonderful choice
  of colors!

 113. 179
  Elden

  Spot on with this write-up, I truly believe this website needs a great deal more attention. I’ll probably be
  returning to see more, thanks for the info!

 114. 180
  Jasper

  Hmm is anyone else experiencing problems with the images
  on this blog loading? I’m trying to figure out if its a problem on my end or if
  it’s the blog. Any responses would be greatly appreciated.

 115. 185
  Jesus

  When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a
  comment is added I get four e-mails with the same comment.
  Is there any way you can remove me from that service? Thank you!

 116. 186
  Petra

  I’m curious to find out what blog system you happen to
  be using? I’m experiencing some small security problems with
  my latest site and I would like to find something
  more secure. Do you have any recommendations?

 117. 187
  Kim

  Your style is unique in comparison to other people I’ve read stuff from.

  Many thanks for posting when you have the opportunity,
  Guess I’ll just book mark this site.

 118. 188
  Mario

  Excellent goods from you, man. I have consider your stuff previous to
  and you’re simply extremely wonderful. I actually like what you
  have got here, certainly like what you are stating and the best way by which
  you say it. You make it enjoyable and you continue to care for to keep it smart.

  I can’t wait to learn far more from you. This is actually a
  terrific web site.

 119. 192
  Brent

  Fantastic goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just too fantastic.
  I really like what you’ve acquired here, certainly like what you
  are stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it sensible.
  I can’t wait to read much more from you. This is actually
  a wonderful website.

 120. 193
  Sterling

  I’m extremely inspired along with your writing talents as neatly as
  with the format in your blog. Is that this a paid theme or did you customize it yourself?
  Either way keep up the nice high quality writing, it is rare to look a nice weblog like this one
  today..

 121. 195
  Halley

  I love your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for
  you? Plz respond as I’m looking to create my own blog and would like
  to find out where u got this from. kudos

 122. 196
  Freya

  Nice post. I learn something new and challenging
  on sites I stumbleupon every day. It’s always interesting to read through articles from other writers and practice a little something from their websites.

 123. 197
  Jackson

  With havin so much content and articles do
  you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My site has a lot of completely unique content I’ve either authored myself or outsourced
  but it looks like a lot of it is popping it up all over the web without my authorization. Do you know
  any techniques to help protect against content from being stolen? I’d truly appreciate
  it.

 124. 199
  Dewey

  That is a good tip particularly to those new to
  the blogosphere. Brief but very accurate information… Appreciate your sharing this one.

  A must read post!

 125. 200
  Benito

  Hi there! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me.

  Nonetheless, I’m definitely happy I found it and I’ll be bookmarking and checking back frequently!

 126. 202
  Mavis

  Thanks for finally talking about > Πανελλήνια
  Ομοσπονδία Προπονητών Αθλημάτων :
  Αποκλειστική Συνέντευξη. –
  Cyclingworld.gr < Loved it!

 127. 203
  Ines

  I’m no longer certain the place you’re getting your info, however good
  topic. I must spend some time finding out
  much more or figuring out more. Thank you for excellent information I was in search of this info for my mission.

 128. 204
  Ines

  Heya i’m for the first time here. I came across this board and I find It really useful & it helped me out a lot.

  I hope to give something back and aid others
  like you aided me.

 129. 207
  Roosevelt

  I do agree with all the ideas you have presented in your post.

  They are really convincing and can definitely work.

  Nonetheless, the posts are too short for newbies.

  Could you please prolong them a little from next time?
  Thank you for the post.

 130. 208
  Roosevelt

  Simply wish to say your article is as astounding. The clarity in your post is just cool and i could assume you’re
  an expert on this subject. Fine with your permission let me to
  grab your feed to keep up to date with forthcoming post.
  Thanks a million and please keep up the enjoyable work.

 131. 211
  Berry

  you are really a good webmaster. The site loading pace is incredible.

  It sort of feels that you are doing any unique trick.
  Moreover, The contents are masterpiece. you’ve performed a wonderful job on this topic!

 132. 212
  Hassan

  We’re a group of volunteers and opening a new
  scheme in our community. Your web site offered us
  with valuable info to work on. You have done a formidable job and our entire community will be thankful to you.

 133. 213
  Harley

  I feel this is among the so much vital information for me.

  And i am happy reading your article. But wanna commentary on some general issues, The website taste is perfect, the articles is in point of fact nice :
  D. Good job, cheers

 134. 214
  Florene

  hello there and thank you for your information – I have certainly
  picked up anything new from right here. I did however expertise some technical issues
  using this web site, since I experienced to reload the web site lots of times
  previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web host is
  OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement
  in google and can damage your high-quality score if
  ads and marketing with Adwords. Anyway I am adding this
  RSS to my email and could look out for a lot more of your respective
  exciting content. Make sure you update this again very soon.

 135. 216
  Beatriz

  Great blog! Is your theme custom made or did you download it
  from somewhere? A design like yours with
  a few simple adjustements would really make my blog shine.
  Please let me know where you got your theme. Bless you

 136. 217
  Victor

  I know this website provides quality depending articles
  or reviews and extra information, is there
  any other website which offers such information in quality?

 137. 219
  Kennith

  You are so awesome! I do not believe I have read
  through a single thing like that before. So nice to discover
  someone with a few genuine thoughts on this subject matter.
  Really.. many thanks for starting this up. This website is one thing that is needed on the internet, someone with a
  bit of originality!

 138. 222
  Hunter

  I know this web page provides quality depending posts and other material, is there any other site which presents these kinds of things in quality?

 139. 224
  Latasha

  Hi! I could have sworn I’ve been to this website before but after
  checking through some of the post I realized it’s new to me.
  Anyways, I’m definitely glad I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!

 140. 226
  Fabian

  Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for?
  you made blogging look easy. The overall look of your web site is magnificent, let alone the content!

+ Leave a Comment