Tα Μικρόβια και ο Άνθρωπος

«Τα Μικρόβια και ο Aνθρωπος»

       Ν. Λεγάκης & Στ. Χατζηπαναγιώτου

την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013

στο Ίδρυμα Ευγενίδου

 

Ομιλία με θέμα «Tα Μικρόβια και ο Άνθρωπος» από τους καθηγητές Νίκο Λεγάκη και Στέλιο Χατζηπαναγιώτου, θα πραγματοποιηθεί σε ειδική εκδήλωση την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 18:30, στο  Ίδρυμα Ευγενίδου (Λεωφ. Συγγρού 387, 175 64 Π. Φάληρο).

 

Δύο αξιόλογοι επιστήμονες, ο ομότιμος καθηγητής μικροβιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Νίκος Λεγάκης και ο αναπληρωτής καθηγητής μικροβιολογίας του πανεπιστημίου Αθηνών Στέλιος Χατζηπαναγιώτου, επιχειρούν να μας γνωρίσουν με τον κόσμο των μικροβίων. Έναν κόσμο που, ενώ ξέρουμε ότι υπάρχει γύρω μας, επάνω μας και μέσα μας, δεν γνωρίζουμε και πολλά για αυτόν.

 

Πρόεδρος και συντονιστής της εκδήλωσης είναι ο κύριος Δημήτριος Τριχόπουλος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Harvard, Τακτικό Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και Αντεπιστέλλον Μέλος της Εθνικής  Ακαδημίας Ιατρικής της Γαλλίας  και της Βασιλικής Ακαδημίας Ιατρικής του Βελγίου.

 

Η εκδήλωση γίνεται με την ευκαιρία κυκλοφορίας του βιβλίου τους «Τα μικρόβια και ο άνθρωπος».Το βιβλίο, χρησιμοποιώντας γλώσσα απλή και κυρίως κατανοητή, προσεγγίζει την έννοια των μικροβίων από όλες τις μεριές, μιας και δεν υπάρχουν μόνο τα παθογόνα, που γνωρίζουμε, αλλά και τα «καλά» μικρόβια, τα οποία είναι κατά πολύ περισσότερα από τα πρώτα και χωρίς τα οποία δεν θα υπήρχε ζωή στον πλανήτη μας.

 

Οι δυο συγγραφείς, οι οποίοι συνεργάστηκαν άψογα, καταφέρνοντας να «μπει» ο ένας στο μυαλό του άλλου, την ημέρα αυτή θα σταθούν στα κυριότερα σημεία του βιβλίου και θα συνομιλήσουν με το κοινό, ώστε να βοηθήσουν  όλους εκείνους, που δεν είναι εξοικειωμένοι με τα μικρόβια  να ενημερωθούν  τόσο για τα καλά όσο και για τα παθογόνα μικρόβια, καθώς επίσης για το «δίδυμο» δημόσια υγεία-πρόληψη, τονίζοντας  ότι η γνώση βοηθάει στην υγειονομική «θωράκιση» του κάθε ανθρώπου, του κάθε σπιτιού χωριστά αλλά και όλης της χώρας.

 

Ξεκινώντας από αυτό που ο θεμελιωτής της Μικροβιολογίας Louis Pasteur συνήθιζε να λέει, ότι η ζωή στον άνθρωπο είναι μικροβιακή – La vie c’ est bacterienne –  θα τονιστεί  η καθοριστική σημασία της φυσιολογικής μικροβιακής χλωρίδας του ανθρώπου για την εξέλιξη και τη διατήρηση της  υγείας του. Σημειώνεται σχετικά ότι ο αριθμός των ωφέλιμων μικροβίων που φυσιολογικά έχει ο κάθε άνθρωπος είναι 10 φορές περισσότερος από τον αριθμό των κυττάρων του ανθρωπίνου σώματος.

 

Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί και στα «κακά» μικρόβια, στις λοιμώξεις που προκαλούν και ιδιαίτερα στον τρόπο μετάδοσης και στην προφύλαξη από αυτά. Ας μην ξεχνάμε ότι οι λοιμώξεις αποτέλεσαν την κυριότερη αιτία αφανισμού ολόκληρων πληθυσμών με τη μορφή επιδημιών ή πανδημιών και διαμόρφωσαν την παγκό­σμια ιστορία της ανθρωπότητας. Ακόμη και σήμερα, τα μικρόβια, δι­ατηρώντας το πλεονέκτημα του «απροσδόκητου» και του «αναπάντε­χου» μάς οδηγούν συχνά σε αδιέξοδες καταστάσεις, προκαλώντας δυσεπίλυτα προβλήματα στον τομέα της Δημόσιας Υγείας.

 

Η είσοδος στην παρουσίαση είναι ελεύθερη, απαραίτητη είναι όμως η κράτηση θέσης στα τηλέφωνα της Βιβλιοθήκης 210 9469631 και 632 (Δευτέρα έως Πέμπτη: 8.30-20.00, Παρασκευή και Σάββατο: 8.30-15.30).

 

Σημειώνεται ότι οι χώροι του Ιδρύματος  Ευγενίδου είναι προσβάσιμοι και φιλικοί σε ανθρώπους με κινητική αναπηρία, ενώ υπάρχει η δυνατότητα διερμηνείας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα κατόπιν έγκαιρης επικοινωνίας με γραπτό μήνυμα στο τηλέφωνο: 6936 177 143, στο fax: 210 9417514, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: lib@eugenfound.edu.gr έως και τις 15 Νοεμβρίου 2013.

 

 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

 

Ο ΝΙ­ΚΟ­ΛΑ­ΟΣ–ΣΤΕ­ΦΑ­ΝΟΣ Ι. ΛΕ­ΓΑ­ΚΗΣ είναι Ομό­τι­μος Κα­θη­γη­τής Μι­κρο­βιο­λο­γί­ας της Ια­τρι­κής Σχο­λής του Πα­νε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών, Επί­τι­μος Πρό­ε­δρος της Ελ­λη­νι­κής Μι­κρο­βιο­λο­γι­κής Εται­ρεί­ας και της Πα­νελ­λή­νιας Ένω­σης Ια­τρι­κής Βιο­πα­θο­λο­γί­ας. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939, σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών από όπου αποφοίτησε το 1963 και ειδικεύθηκε στη Μικροβιολογία  στο Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» και στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Με­τεκ­παι­δεύ­τη­κε στο Ηνω­μέ­νο Βα­σί­λειο, στην Ελ­βε­τία, στη Γερ­μα­νία, και στην Αμε­ρι­κή. Διετέλεσε Δι­δά­κτωρ (1966), Υφη­γη­τής (1977), Επί­κου­ρος Κα­θη­γη­τής (1982), Ανα­πλη­ρω­τής Κα­θη­γη­τής (1991), Τα­κτι­κός Κα­θη­γη­τής (1995). Δια­τέ­λε­σε επίσης Πρό­ε­δρος της Ελ­λη­νι­κής Μι­κρο­βιο­λο­γι­κής Εται­ρεί­ας , της Ευ­ρω­παϊ­κής Εται­ρεί­ας Χη­μειο­θε­ρα­πεί­ας και Λοι­μώ­ξε­ων και της Βαλκανικής Εταιρείας Μικροβιολογίας, Αντι­πρό­ε­δρος του Κέ­ντρου Ελέγ­χου και Πρό­λη­ψης Νο­ση­μά­των, του Ανω­τά­του Επι­στη­μο­νι­κού Συμ­βού­λου Υγεί­ας, και της Κε­ντρι­κής Επι­τρο­πής Νο­σο­κο­μεια­κών Λοι­μώ­ξε­ων, μέλος της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας του ΕΟΦ, καθώς και Εκ­πρό­σω­πος της Ελ­λη­νι­κής Μι­κρο­βιο­λο­γί­ας σε πολ­λούς Διε­θνείς Ορ­γα­νι­σμούς (FEMS, ESCMID, ISC). Έχει συγ­γρά­ψει 10 επι­στη­μο­νι­κά βι­βλία και πλέον των 200 ερευ­νη­τι­κών άρ­θρων στο διεθνή επιστημονικό τύπο.

 

Ο ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ είναι Ιατρός Βιοπαθολόγος – Κλινικός Μικροβιολόγος, και Αναπληρωτής Καθηγητής Μικροβιολογίας στην Ιατρική Σχολή της Αθήνας. Γεννήθηκε στην Αθήνα, αποφοίτησε από το εξατάξιο Γυμνάσιο της Γερμανικής Σχολής Αθηνών και σπούδασε Ιατρική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργάσθηκε για πέντε χρόνια ως έμμισθος επιστημονικός συνεργάτης στα Πανεπιστήμια Göttingen και Wϋrzburg της Γερμανίας, όπου και απέκτησε τον τίτλο του διδάκτορος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Göttingen και την ειδικότητα της Εργαστηριακής Ιατρικής (Βιοπαθολογίας). Επιστρέφοντας στην Ελλάδα εργάσθηκε περίπου 10 χρόνια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) και στον ιδιωτικό τομέα, και από το 1999 μέχρι σήμερα υπηρετεί ως μέλος του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Αιγινητείου Νοσοκομείου.

You May Also Like

More From Author

917Comments

Add yours
 1. 1
  Mervin

  Someone necessarily help to make seriously posts I might state.
  This is the very first time I frequented your website page and up to now?
  I amazed with the research you made to make this particular put up
  extraordinary. Wonderful task!

 2. 2
  Graig

  Great work! This is the kind of info that should be shared across the web.

  Disgrace on the seek engines for now not positioning this put
  up higher! Come on over and discuss with my site .
  Thanks =)

 3. 8
  www.waterpointmapper.org

  Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could
  add to my blog that automatically tweet my newest twitter
  updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you
  would have some experience with something like this. Please let me know if you run into
  anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

  Also visit my homepage http://www.waterpointmapper.org

 4. 9
  forum.viemu.club

  Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew
  of any widgets I could add to my blog that automatically
  tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this
  for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.

  Please let me know if you run into anything. I truly enjoy
  reading your blog and I look forward to your new
  updates.

  my blog: forum.viemu.club

 5. 10
  https://bbs.yunweishidai.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1376452

  Howdy! I know this is somewhat off topic but I was wondering which
  blog platform are you using for this site?
  I’m getting sick and tired of WordPress because I’ve had problems
  with hackers and I’m looking at alternatives for another platform.
  I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.

  Also visit my site … https://bbs.yunweishidai.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1376452

 6. 11
  donkhamin.go.th

  I just wanted to thank you a lot more for the amazing site you have produced here.
  It really is full of useful tips for those who are truly interested in this particular subject, in particular this
  very post. Your all actually sweet and thoughtful of others and also reading the blog posts is an excellent delight if you ask me.
  And such a generous treat! Ben and I will certainly have fun making use of your
  points in what we have to do in a month’s time. Our listing
  is a kilometer long and tips are going to be put to fine use.

  Feel free to surf to my web-site donkhamin.go.th

 7. 12
  www.fles.hlc.edu.tw

  My wife and i felt so ecstatic that Ervin could complete his researching while using the precious
  recommendations he gained through your weblog. It is now and
  again perplexing to just possibly be offering helpful hints that many people could have been selling.
  We really figure out we have got you to thank because of that.
  The most important explanations you made, the straightforward website menu, the friendships you can help instill
  – it’s most superb, and it’s really leading our son and
  the family reckon that this situation is awesome, and that’s unbelievably pressing.
  Thank you for the whole lot!

  Here is my blog post http://www.fles.hlc.edu.tw

 8. 22
  kg69.com

  I have learn several just right stuff here.

  Certainly worth bookmarking for revisiting. I wonder how much attempt you place to make one of these magnificent informative web site.

  Feel free to visit my web site; kg69.com

 9. 24
  https://countrysidetravels.com/

  I merely wanted to thank you yet again for this amazing web site you have created
  here. It is full of useful tips for those who are actually interested in this
  particular subject, specifically this very post. You’re really all so sweet plus thoughtful of others and also reading your website posts
  is a good delight to me. And exactly what a generous present!
  Tom and I really have pleasure making use of your ideas in what
  we have to do in a few days. Our list is a mile long so your
  tips is going to be put to great use.

  Have a look at my website … https://countrysidetravels.com/

 10. 28
  Alysa

  Thanks for one’s marvelous posting! I seriously enjoyed reading it, you
  happen to be a great author.I will remember to bookmark
  your blog and will eventually come back sometime soon. I want to encourage
  that you continue your great posts, have a nice afternoon!

  Take a look at my web blog – Alysa

 11. 30
  bang the book nba

  Does your blog have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d like to shoot you an email.
  I’ve got some suggestions for your blog you might be interested in hearing.
  Either way, great blog and I look forward to seeing it develop over time.

 12. 34
  Floy

  I?m amazed, I must say. Rarely do I come
  across a blog that?s equally educative and entertaining,
  and let me tell you, you’ve hit the nail on the head. The problem is something too few folks are speaking intelligently
  about. I’m very happy I found this during my search for something regarding this.

  Also visit my site … Floy

 13. 50
  clubriders.men

  We wish to thank you just as before for the gorgeous ideas you gave Jesse
  when preparing her post-graduate research in addition to,
  most importantly, for providing the many ideas in one blog post.

  If we had known of your blog a year ago, we might have been saved
  the needless measures we were participating in. Thank you very much.

  Feel free to visit my web blog: clubriders.men

 14. 53
  Helio CBD Oil

  I have been surfing on-line more than 3 hours today, yet
  I never found any fascinating article like yours.
  It is lovely value enough for me. In my view, if all web owners
  and bloggers made good content material as you did, the net can be much more useful than ever before.

  Also visit my web-site … Helio CBD Oil

 15. 55
  Max Rize Review

  I really love your site.. Excellent colors &
  theme. Did you create this website yourself?
  Please reply back as I?m hoping to create my own personal site and would love to find out where you got this from or just
  what the theme is named. Thanks!

  Look into my page … Max Rize Review

 16. 58
  Mega Arise Max

  I have been surfing on-line greater than 3 hours as of late, but I by no means found
  any fascinating article like yours. It’s pretty value sufficient for me.
  In my opinion, if all website owners and bloggers made just right content material as you did, the internet shall
  be much more helpful than ever before.

  My web site; Mega Arise Max

 17. 60
  Hamish

  Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s really informative.
  I am gonna watch out for brussels. I’ll be grateful if you continue this in future.

  Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

  Here is my blog :: Hamish

 18. 61
  Max Rize Pro

  Thanks for one’s marvelous posting! I quite enjoyed reading it, you will be
  a great author. I will be sure to bookmark your blog and will eventually come back very
  soon. I want to encourage you continue your great writing, have a nice evening!

  Also visit my blog: Max Rize Pro

 19. 66
  Mega Arise

  I have been surfing on-line more than 3 hours
  as of late, yet I never found any interesting article like yours.
  It’s lovely worth enough for me. In my view, if all site owners and bloggers made excellent content material as
  you did, the web shall be much more useful than ever before.

  Stop by my page: Mega Arise

 20. 70
  http://shihan.com.ru/

  You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be
  actually something which I think I would never understand.
  It seems too complex and very broad for me. I’m looking forward for
  your next post, I will try to get the hang of it!

  Feel free to surf to my homepage http://shihan.com.ru/

 21. 80
  Lion House Keto Reviews

  hello there and thank you for your info – I have definitely picked up something new from right
  here. I did however expertise a few technical issues using this website,
  since I experienced to reload the website lots of times previous
  to I could get it to load properly. I had been wondering if your hosting is OK?
  Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will often affect your
  placement in google and could damage your high-quality score if advertising and marketing with Adwords.
  Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and can look out for
  much more of your respective exciting content.
  Make sure you update this again soon..

  Feel free to surf to my blog post; Lion House Keto Reviews

 22. 83
  InstaFrost Air Conditioner

  I would like to thank you for the efforts you have put in writing this web site.
  I’m hoping the same high-grade site post from you in the upcoming as well.
  In fact your creative writing abilities has inspired
  me to get my own site now. Really the blogging is spreading its wings
  rapidly. Your write up is a great example of it.

  Visit my web page – InstaFrost Air Conditioner

 23. 85
  www.craksracing.com

  I hardly leave remarks, however i did a few searching and
  wound up here Tα Μικρόβια και ο Άνθρωπος –
  Cyclingworld.gr. And I actually do have some questions for you
  if you don’t mind. Is it only me or does it seem like a
  few of the comments come across like they are left by brain dead visitors?

  😛 And, if you are posting at additional social sites, I would like to keep up with anything fresh you have to post.
  Could you make a list of all of your social sites
  like your Facebook page, twitter feed, or linkedin profile?

  My homepage … http://www.craksracing.com

 24. 94
  www.fotosombra.com.br

  Hmm it looks like your site ate my first comment (it was super long) so I
  guess I’ll just sum it up what I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog.

  I too am an aspiring blog blogger but I’m still new
  to the whole thing. Do you have any helpful hints for first-time blog writers?
  I’d really appreciate it.

  my blog post – http://www.fotosombra.com.br

 25. 99
  Anderson

  Hello, I think your website might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog site in Chrome, it looks fine but when opening
  in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to
  give you a quick heads up! Other then that, fantastic blog!

  my website :: Anderson

 26. 109
  Helio CBD Oil

  Hey there are using WordPress for your site platform?
  I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create
  my own. Do you need any coding knowledge to make your own blog?

  Any help would be greatly appreciated!

  Take a look at my web-site :: Helio CBD Oil

 27. 119
  VitaSilkLux Serum

  Hmm it looks like your blog ate my first comment
  (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what
  I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog.
  I as well am an aspiring blog writer but I’m still new to everything.
  Do you have any tips for novice blog writers?
  I’d genuinely appreciate it.

  my web blog … VitaSilkLux Serum

 28. 130
  Slimingo Keto

  Unquestionably believe that which you said. Your favorite justification appeared to be on the internet the simplest thing to be aware of.
  I say to you, I certainly get annoyed while people consider worries that they
  plainly don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined
  out the whole thing without having side-effects ,
  people can take a signal. Will likely be back to get more.
  Thanks

  my website Slimingo Keto

 29. 131
  Slimingo Keto Reviews

  Right here is the right webpage for everyone who really wants to
  find out about this topic. You understand so much its almost hard to argue with
  you (not that I personally would want to?HaHa). You certainly put a new spin on a subject which has been discussed
  for ages. Excellent stuff, just excellent!

  Check out my homepage: Slimingo Keto Reviews

 30. 132
  Slimingo Keto Pills

  We still can’t quite believe that I could be one of those studying the important recommendations found on your web
  blog. My family and I are sincerely thankful on your generosity and for providing me the chance to pursue this chosen profession path.
  Appreciate your sharing the important information I obtained from your web-site.

  my blog post; Slimingo Keto Pills

 31. 133
  Herbivore CBD Review

  Hey would you mind letting me know which webhost you’re utilizing?
  I’ve loaded your blog in 3 completely different internet browsers and I must say
  this blog loads a lot quicker then most. Can you suggest a good internet hosting provider at
  a reasonable price? Cheers, I appreciate it!

  Feel free to visit my homepage; Herbivore CBD Review

 32. 136
  www.craksracing.com

  Wow, awesome weblog structure! How long have you ever been running a blog for?
  you make blogging look easy. The overall look of your web site is fantastic,
  as neatly as the content![X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]I simply couldn’t go away your site before suggesting that I extremely enjoyed the usual info an individual supply to
  your visitors? Is gonna be again ceaselessly in order
  to investigate cross-check new posts.

  Feel free to visit my homepage – http://www.craksracing.com

 33. 138
  Slimingo Keto

  Undeniably imagine that which you said. Your favourite justification seemed to be on the web the easiest factor
  to understand of. I say to you, I certainly get irked while
  people think about worries that they plainly don’t recognize about.
  You managed to hit the nail upon the top and outlined out the whole thing with no need side-effects ,
  folks could take a signal. Will probably be back
  to get more. Thanks

  Here is my web page – Slimingo Keto

 34. 139
  Slimingo

  Greetings, I think your site might be having internet browser compatibility
  problems. When I look at your website in Safari, it looks
  fine but when opening in IE, it’s got some overlapping
  issues. I simply wanted to give you a quick heads up! Apart from that, wonderful site!

  Here is my site … Slimingo

 35. 141
  Ron

  Hi there, just became alert to your blog through Google,
  and found that it is truly informative. I am gonna watch
  out for brussels. I’ll appreciate if you continue this in future.

  A lot of people will be benefited from your writing. Cheers!

  My page :: Ron

 36. 144
  xajm168.com

  I used to be recommended this website by way of my cousin. I’m not positive whether this post is
  written through him as nobody else recognise such
  exact approximately my trouble. You’re wonderful! Thank you!

  my webpage xajm168.com

 37. 147
  tanglewood.sh

  I would like to thank you for the efforts you have put in writing this blog.
  I am hoping the same high-grade website post from you in the upcoming as well.
  In fact your creative writing skills has inspired
  me to get my own blog now. Really the blogging is spreading its wings quickly.
  Your write up is a good example of it.

  Look into my page: tanglewood.sh

 38. 149
  Niagara XL

  Hello! I could have sworn I’ve been to this blog
  before but after browsing through some of the post I realized it’s
  new to me. Nonetheless, I’m definitely delighted I
  found it and I’ll be bookmarking and checking back frequently!

  Also visit my web blog … Niagara XL

 39. 152
  Testo Fit Extreme Pills

  I have to express thanks to the writer just for bailing me out
  of this scenario. After scouting through the the net and obtaining opinions that
  were not pleasant, I believed my life was done. Living without the
  presence of answers to the issues you have fixed by way
  of your main article is a serious case, and the kind which might have
  badly damaged my career if I hadn’t come across
  your web site. Your personal talents and kindness in handling every
  item was very useful. I am not sure what I would’ve done if I hadn’t come across such a
  point like this. I am able to now look ahead to my future.

  Thank you very much for your expert and amazing guide.
  I will not be reluctant to suggest the blog to anyone who desires guidelines
  on this situation.

  Also visit my web page: Testo Fit Extreme Pills

 40. 155
  Truvita CBD Oil

  Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it’s
  really informative. I’m going to watch out for brussels.
  I will be grateful if you continue this in future.

  A lot of people will be benefited from your writing.

  Cheers!

  Here is my web-site: Truvita CBD Oil

 41. 172
  ViagRx Review

  This is the right blog for everyone who would like to understand this topic.
  You understand a whole lot its almost hard to argue with you (not that I
  actually would want to?HaHa). You certainly put a fresh spin on a topic which has been discussed for ages.
  Excellent stuff, just wonderful!

  My web page ViagRx Review

 42. 176
  Keoni CBD Oil

  It is perfect time to make some plans for the long run and it is time to be
  happy. I’ve read this publish and if I may I desire to recommend you few fascinating
  issues or suggestions. Perhaps you could write subsequent articles relating to this article.
  I want to learn more issues about it!

  my web site – Keoni CBD Oil

 43. 182
  ViagRx Pills

  I still can’t quite believe I could end up being
  one of those studying the important suggestions
  found on your web site. My family and I are sincerely thankful for the generosity and for giving me the potential to pursue my
  own chosen career path. Appreciate your sharing the important information I obtained from your web site.

  my homepage – ViagRx Pills

 44. 189
  Bionic Ultrasonic Pest Repeller Review

  Hello! I know this is kinda off topic but I’d figured I’d ask.

  Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa?
  My blog goes over a lot of the same subjects as yours and I believe we could greatly benefit from each other.
  If you are interested feel free to shoot me an e-mail. I look forward to hearing from you!
  Excellent blog by the way!

  Look at my page; Bionic Ultrasonic Pest Repeller Review

 45. 192
  khoquet.com

  I was suggested this website by way of my cousin. I’m
  no longer sure whether or not this publish is written by him as nobody else recognize such specific about my
  trouble. You’re wonderful! Thanks!

  Feel free to visit my page :: khoquet.com

 46. 202
  http://www.comptine.biz/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=GentleSamira

  You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic
  to be really something which I think I would
  never understand. It seems too complex and very broad for
  me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

  Feel free to surf to my web site :: http://www.comptine.biz/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=GentleSamira

 47. 203
  Veta

  Hiya very cool site!! Guy .. Excellent .. Wonderful .. I will
  bookmark your site and take the feeds also? I’m glad to search out so many helpful information here within the
  submit, we’d like work out more strategies on this regard, thank you for sharing.
  . . . . .

  My web blog Veta

 48. 206
  New Flow XL

  Hey There. I found your blog using msn. This is a really well written article.
  I’ll be sure to bookmark it and return to read more of your useful
  information. Thanks for the post. I’ll certainly
  comeback.

  Feel free to visit my web blog; New Flow XL

 49. 214
  Dream Lift Skin

  I was honored to get a call from my friend when he uncovered the important points shared on the site.
  Reading through your blog posting is a real great
  experience. Thanks again for taking into account readers like me, and I want for you the
  best of success as being a professional in this surface area.

  Review my website; Dream Lift Skin

 50. 219
  HB Blood Boost Formula

  My spouse and I absolutely love your blog and find almost all of your post’s to be just what I’m looking
  for. can you offer guest writers to write content for you personally?
  I wouldn’t mind writing a post or elaborating on a number
  of the subjects you write concerning here. Again, awesome site!

  my web blog: HB Blood Boost Formula

 51. 221
  https://studentswriting.com/index.php/Marijuana_On_The_Inside_Kitchen_With_Suzie_And_Dick_Weed_Makes_Life_Great

  With havin so much content do you ever run into any issues of plagorism or copyright violation? My website has a lot of completely unique content I’ve either
  authored myself or outsourced but it looks like a lot of
  it is popping it up all over the web without
  my authorization. Do you know any methods to help reduce content from being
  stolen? I’d definitely appreciate it.

  Feel free to surf to my website – https://studentswriting.com/index.php/Marijuana_On_The_Inside_Kitchen_With_Suzie_And_Dick_Weed_Makes_Life_Great

 52. 223
  Pure Optimum Keto Burn

  Excellent post. I was checking constantly this blog and I’m impressed!
  Extremely useful info particularly the last part :
  ) I care for such info a lot. I was seeking this certain information for a long time.

  Thank you and good luck.

  Feel free to visit my blog post ::

 53. 227
  porn sex child

  Very nice post. I simply stumbled upon your blog and wished to mention that I’ve really loved browsing your blog posts.
  After all I’ll be subscribing in your feed and I hope you write again very soon!

 54. 230
  hotelforrest.ru

  Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide credit and sources back to
  your webpage? My blog is in the exact same niche as yours and my visitors would definitely benefit
  from some of the information you present here. Please let me know if this alright with you.
  Thank you!

  My page: FrioBreeze (hotelforrest.ru)

 55. 239
  Katherin

  You really make it seem so easy with your presentation but I in finding this
  topic to be actually one thing which I feel I would by no means understand.
  It sort of feels too complex and very wide for me.
  I’m having a look ahead in your next submit, I’ll attempt to
  get the hold of it!

  Take a look at my page: Katherin

 56. 244
  Solvolt

  This is the right site for anyone who really wants to find out about this topic.
  You realize so much its almost hard to argue with you (not that I personally would want to…HaHa).
  You definitely put a new spin on a subject which has been discussed for many years.
  Great stuff, just excellent!

  Here is my page – Solvolt

 57. 246
  Phillipp

  May I simply say what a comfort to uncover somebody who truly knows what they’re discussing over the internet.
  You definitely realize how to bring a problem to light and make it important.
  More and more people should look at this and understand this side of the
  story. I can’t believe you aren’t more popular since you surely have the gift.

  my web page – Phillipp

 58. 252
  Cool Portable Air Conditioner

  I am also writing to make you know what a brilliant encounter
  my friend’s girl found viewing your blog.
  She discovered some pieces, most notably what it is like to possess an awesome helping character to get others with ease fully grasp certain complicated issues.
  You undoubtedly did more than our own expectations. Thank you for showing these warm and helpful, safe, explanatory and
  as well as unique guidance on your topic to Mary.

  Here is my webpage … Cool Portable Air Conditioner

 59. 261
  Pellamore

  Hiya, I am really glad I have found this information. Today bloggers publish only
  about gossips and net and this is actually annoying.
  A good website with exciting content, that is what I need.

  Thanks for keeping this web-site, I’ll be visiting
  it. Do you do newsletters? Can not find it.

  Feel free to visit my web blog :: Pellamore

 60. 262
  Compoise 360X CBD

  This is the perfect web site for everyone who would like to understand this topic.
  You understand so much its almost hard to argue with you (not that I really would
  want to?HaHa). You definitely put a fresh spin on a subject that has been discussed for many years.
  Great stuff, just great!

  Look at my homepage; Compoise 360X CBD

 61. 263
  mtasa-forum.com

  I intended to post you the very small observation to say thanks a lot over again just for the extraordinary basics you have shown in this
  article. It is quite remarkably open-handed of you to convey without restraint
  exactly what many of us could possibly have distributed for
  an ebook to generate some profit for their own end,
  notably considering that you might well have tried
  it if you ever wanted. Those principles as well worked like a fantastic way to understand that the rest have the same zeal just as mine to learn great
  deal more with reference to this condition. Certainly there are a
  lot more pleasurable moments in the future for many who see your blog.

  Look at my web page mtasa-forum.com

 62. 269
  Syner Sooth CBD

  You really make it appear so easy with your presentation however I to find this topic to
  be really something that I believe I might by no means understand.

  It seems too complicated and very large for me. I am having a look forward in your
  next publish, I will attempt to get the grasp of it!

  My site – Syner Sooth CBD

 63. 274
  anapa-alrosa.com.ru

  Hello would you mind sharing which blog platform you’re working with?
  I’m looking to start my own blog in the near future but I’m having a tough time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design and style seems different
  then most blogs and I’m looking for something completely unique.

  P.S My apologies for being off-topic but I had to ask!

  Here is my web blog … anapa-alrosa.com.ru

 64. 276
  mycte.net

  My coder is trying to convince me to move to .net from PHP.

  I have always disliked the idea because of the expenses.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on numerous websites for about a
  year and am anxious about switching to another platform.
  I have heard fantastic things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress content into it?
  Any kind of help would be greatly appreciated!

  Here is my web site mycte.net

 65. 278
  Wawza Apple Cider Vinegar Gummies

  hello there and thank you for your info ? I’ve
  definitely picked up anything new from right here.
  I did however expertise a few technical issues using this website, as
  I experienced to reload the site a lot of times previous to I could get it to load correctly.
  I had been wondering if your hosting is OK?
  Not that I’m complaining, but slow loading instances times will often affect your placement in google and could
  damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords.
  Well I’m adding this RSS to my email and could look out
  for a lot more of your respective intriguing content.
  Make sure you update this again very soon.

  Feel free to visit my website: Wawza Apple Cider Vinegar Gummies

 66. 281
  Gustavo

  Hello there, just became aware of your blog through Google, and
  found that it is truly informative. I’m going to watch out for brussels.
  I’ll be grateful if you continue this in future.
  Numerous people will be benefited from your writing. Cheers!

  My webpage – Gustavo

 67. 283
  Virectin Loaded Side Effects

  Good ? I should certainly pronounce, impressed with your site.
  I had no trouble navigating through all the tabs as well as
  related information ended up being truly easy to do to access.

  I recently found what I hoped for before you know it at all.
  Quite unusual. Is likely to appreciate it for
  those who add forums or anything, web site theme .
  a tones way for your client to communicate.
  Nice task.

  Look into my blog post Virectin Loaded Side Effects

 68. 284
  Clinical Keto

  Does your site have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d like
  to shoot you an email. I’ve got some ideas for your blog you might be interested in hearing.
  Either way, great blog and I look forward to seeing it expand over time.

  Here is my site: Clinical Keto

 69. 287
  Blosum CBD Gummies

  What i don’t realize is actually how you are no longer really a
  lot more smartly-appreciated than you might be now. You’re very
  intelligent. You already know therefore considerably in the case of this matter, produced me in my opinion believe it from
  so many various angles. Its like men and women don’t seem to be fascinated except it’s one thing to accomplish with Lady gaga!
  Your own stuffs nice. All the time deal with it up!

  Also visit my web blog: Blosum CBD Gummies

 70. 289
  Clinical Keto

  This design is incredible! You certainly know how to keep
  a reader entertained. Between your wit and your videos, I
  was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Great job.

  I really loved what you had to say, and more than that,
  how you presented it. Too cool!

  Here is my web page … Clinical Keto

 71. 291
  Keto Smooth

  Thank you for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do a little research about this.

  We got a grab a book from our local library but I think I
  learned more clear from this post. I’m very glad to see such excellent info being shared freely out there.

  my page :: Keto Smooth

 72. 292
  Clinical Keto Pills

  hey there and thank you for your information ?
  I have certainly picked up anything new from
  right here. I did however expertise some technical issues using this website, as I experienced to reload the website many times previous to I could get it to
  load properly. I had been wondering if your web host is OK?
  Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will sometimes affect your
  placement in google and could damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords.
  Anyway I am adding this RSS to my e-mail and could look out
  for much more of your respective fascinating content.
  Ensure that you update this again very soon.

  my web page; Clinical Keto Pills

 73. 300
  t.co

  This is the perfect site for anybody who wants to understand this topic.
  You understand so much its almost tough to argue with you (not that I really will need to…HaHa).
  You definitely put a fresh spin on a topic that’s been discussed
  for years. Great stuff, just great!

 74. 303
  http://t.co/

  Hello! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I truly enjoy reading your blog posts.
  Can you recommend any other blogs/websites/forums that go over the same subjects?
  Thank you!

 75. 309
  www.1stanapa.ru

  You really make it seem really easy together with your
  presentation but I find this matter to be actually one thing
  that I believe I’d never understand. It seems too complex and extremely
  broad for me. I’m taking a look ahead on your subsequent publish, I’ll try to
  get the cling of it!

  my website; http://www.1stanapa.ru

 76. 311
  bitly.com

  Hello there! This article couldn’t be written any better!
  Looking at this post reminds me of my previous roommate!
  He constantly kept talking about this. I’ll forward this article to
  him. Fairly certain he will have a great read. Thanks for sharing!

 77. 314
  Ardent Male Review

  hey there and thank you for your information ?
  I have certainly picked up something new from right here.
  I did however expertise some technical issues using this site, since I experienced to reload the web site many times previous to I could get it to load
  correctly. I had been wondering if your
  web host is OK? Not that I’m complaining, but slow loading instances times will often affect your
  placement in google and could damage your high-quality score if advertising and marketing with Adwords.
  Well I am adding this RSS to my e-mail and can look out for much more of your respective fascinating content.
  Ensure that you update this again very soon..

  Also visit my blog post Ardent Male Review

 78. 319
  bbs.yunweishidai.com

  I want to show appreciation to this writer just for bailing me out of such a predicament.
  Because of exploring through the online world and getting principles which are not beneficial, I assumed my entire
  life was done. Existing devoid of the approaches to the issues you
  have resolved as a result of the site is a critical case, as well as those which may have negatively damaged my
  career if I hadn’t encountered your web blog. That ability
  and kindness in maneuvering all the things
  was precious. I am not sure what I would’ve done if I had not come
  upon such a solution like this. I’m able to now look forward to my
  future. Thank you so much for this professional and amazing
  guide. I won’t be reluctant to refer your web sites to anybody who will
  need direction about this topic.

  Also visit my page; bbs.yunweishidai.com

 79. 324
  Hyper XXL Review

  Have you ever considered writing an ebook or guest authoring on other websites?

  I have a blog based on the same information you discuss and would love to have you share some stories/information.
  I know my visitors would value your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an e mail.

  my web page – Hyper XXL Review

 80. 330
  Clinical Keto Pills

  Thanks for sharing excellent informations.

  Your website is very cool. I’m impressed by the details that you’ve on this website.
  It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will
  come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found simply the information I already searched everywhere and simply could not
  come across. What a great website.

  Also visit my web blog :: Clinical Keto Pills

 81. 334
  Far East XL

  I was wondering if you ever considered changing the page layout of your website?
  Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.
  Youve got an awful lot of text for only having 1 or two images.
  Maybe you could space it out better?

  Feel free to surf to my web blog … Far East XL

 82. 341
  Hyper XXL Reviews

  Have you ever thought about writing an ebook or guest authoring on other websites?
  I have a blog based on the same topics you discuss and would love
  to have you share some stories/information. I know my
  visitors would appreciate your work. If you are even remotely interested, feel free to shoot
  me an e mail.

  My web-site: Hyper XXL Reviews

 83. 346
  Summer

  Hi! This is kind of off topic but I need some help from an established blog.

  Is it tough to set up your own blog? I’m not very techincal
  but I can figure things out pretty fast. I’m thinking about making my own but I’m not sure where to start.
  Do you have any tips or suggestions? Cheers

  Also visit my webpage – Summer

 84. 353
  mattering.tv

  Does your site have a contact page? I’m having problems locating it but,
  I’d like to shoot you an e-mail. I’ve got some recommendations
  for your blog you might be interested in hearing.

  Either way, great site and I look forward to seeing it expand over time.

  my site: mattering.tv

 85. 354
  http://汎天堂.xn--kbto70f.com/forum.php?mod=viewthread&tid=14935

  I precisely wanted to thank you very much once more.
  I do not know the things that I could possibly have accomplished in the absence of the type of methods
  shown by you concerning such a concern. It truly was the horrifying problem in my circumstances, but encountering the
  very professional mode you handled it took me to leap over gladness.
  I am just happier for the guidance and as well , wish you really know what a great job your are accomplishing educating the rest by way of your web blog.

  Probably you have never met all of us.

  my blog … http://汎天堂.xn--kbto70f.com/forum.php?mod=viewthread&tid=14935

 86. 355
  Herbal Pro Relief CBD

  Thanks a lot for providing individuals with an exceptionally
  marvellous possiblity to read in detail from this website.
  It is often very useful and as well , stuffed with a good time for
  me and my office colleagues to visit your web site at least thrice in one week
  to read through the fresh secrets you have. And definitely, we’re
  usually contented with all the surprising knowledge you serve.
  Selected 1 ideas in this post are completely
  the most beneficial we’ve ever had.

  Also visit my blog post :: Herbal Pro Relief CBD

 87. 356
  Clinical Keto Reviews

  Hi there, I discovered your blog by means of Google at the
  same time as searching for a similar topic, your website got here up,
  it appears good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.[X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]Hello there, simply became aware of your blog through Google, and found that it is
  truly informative. I am gonna be careful for brussels.
  I will be grateful in the event you proceed this in future.
  Lots of folks will probably be benefited from your writing.
  Cheers!

  Also visit my homepage … Clinical Keto Reviews

 88. 359
  Francesco

  Magnificent beat ! I wish to apprentice at the same time as you amend your site,
  how can i subscribe for a weblog web site? The
  account helped me a appropriate deal. I had been tiny bit familiar of this your
  broadcast offered vibrant transparent idea

  Here is my web page – Francesco

 89. 362
  ha0451.com.cn

  Hiya very nice blog!! Guy .. Excellent .. Superb ..
  I will bookmark your website and take the feeds additionally?I’m glad to seek out so
  many helpful information here in the post, we want develop more techniques in this
  regard, thanks for sharing.

  Feel free to surf to my web blog ha0451.com.cn